AK­TU­ELT

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

at mi­ne børn er gla­de, og at jeg kan gi­ve dem en mas­se op­le­vel­ser. Det er selv­føl­ge­lig rig­tig rart at ha­ve pen­ge, og man spil­ler jo og­så fod­bold for at tje­ne ind til re­sten af li­vet. «

Hvad har det gi­vet dig at bli­ve far?

» Det har gi­vet mig en mas­se ro. Nu kan jeg ik­ke rig­tigt mis­lyk­kes. Jeg har få­et det, der er vig­tigst i ver­den, så nu er jeg ble­vet lidt me­re vok­senMar­tin og kan ny­de, at der og­så er an­dre ting i li­vet end at spil­le fod­bold, selv om det sta­dig be­ty­der alt for mig. «

Hvad hå­ber du, at di­ne børn ar­ver fra dig?

» Gå på- mod, tro og vil­je. Og så er jeg sta­dig stolt af mit tem­pe­ra­ment. Man skal ik­ke fin­de sig i alt, og det gør jeg hel­ler ik­ke. Man kan hur­tig bli­ve ma­ni­p­u­le­ret med og kørt un­der måt­ten, hvis man ik­ke har en ry­grad i da­gens sam­fund, så de skal ar­ve det tem­pe­ra­ment og­så. «

» Men må­ske skal de læ­re at kon­trol­le­re det lidt bed­re, end jeg har gjort i nog­le si­tu­a­tio­ner. Det er godt, at min kæ­re­ste er bed­re til det, så lad os hå­be at de får det med fra hen­de. « LÆS ME­GET ME­RE om Martin Han­sens vil­de op­le­vel­ser i Liverpool, når BT i mor­gen brin­ger et læn­ge­re uddrag af bo­gen ’ In­si­de Liverpool’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.