FLAGFORBUD

BT - - DEBAT - Re­gi­na Hil­lerup Is­høj

I kølvan­det på Ti­bet- sa­gen, hvor en grup­pe de­mon­stran­ter blev ulov­ligt fri­heds­be­rø­vet og fra­ta­get de­res ti­be­tan­ske fl ag i for­bin­del­se med en de­mon­stra­tion i an­led­ning af Ki­nas præ­si­dent Hu Jin­ta­os be­søg i Dan­mark i 2012, ned­sæt­ter Ven­stres ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind en un­der­sø­gel­ses­kom­mis­sion. Den skal un­der­sø­ge, om Kø­ben­havns Po­li­ti har over­t­rå­dt de­mon­stran­ter­nes yt­rings- og for­sam­lings­fri­hed. I Dan­mark gæl­der der et for­bud mod at fl age med frem­me­de sta­ters fl ag - en re­gel, som er re­gu­le­ret i be­kendt­gø­rel­se nr. 103 af 10. april 1915, der igen bygger på en re­so­lu­tion fra 1854. Det er i hø­je­ste grad et de­mo­kra­tisk og et rets­sik­ker­heds­mæs-sigt pro­blem, at po­li­ti­et hånd­hæ­ver en re­gel, som mang­ler de­mo­kra­tisk le­gi­ti­mi­tet, da reg­len ik­ke har hjem­mel i no­gen lov. Var det ik­ke en idé at få ved­ta­get en fl ag­lov, før man hånd­hæ­ver et fl ag­for­bud?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.