SAS spa­rer mil­li­o­ner på fin­te

Der er pen­ge at hen­te for det skan­di­na­vi­ske luft­fart­s­sels-kab SAS, når de skal re­gi­stre­re fly i en­ten Dan­mark, Nor­ge el­ler Sve­ri­ge.

BT - - NYHEDER - Jakob Chor

For mens det ko­ster i mil­li­onklas­sen at re­gi­stre­re fly i Sve­ri­ge og Dan­mark, er det iføl­ge den nor­ske avis Af­ten­po­sten væ­sent­ligt bil­li­ge­re i Nor­ge. Der­for har der al­drig væ­ret fle­re nor­ske fly i sel­ska­bet.

» År­sa­gen er en blan­ding af øko­no­mi­ske og prak­ti­ske hen­syn, « si­ger in­for­ma­tions­chef i SAS Knut Mor­ten Jo­han­sen til Af­ten­po­sten.

8 mio. kr. el­ler 11.500 kr.

I Sve­ri­ge ko­ster en re­gi­stre­ring om­kring ot­te mio. kr. per fly, mens det i Dan­mark ko­ster godt 800.000 kr. iføl­ge avi­sen. I Nor­ge be­lø­ber en re­gi­stre­ring sig kun til knap 11.500 kr. Ud af 121 fly er 80 i dag re­gi­stre­ret i Nor­ge, 27 fly i Dan­mark og blot 16 er re­gi­stre­ret i Sve­ri­ge.

Det er ik­ke kun i fly­flå­den, at Nor­ge fyl­der me­get. Det nor­ske mar­ked er iføl­ge Af­ten­po­sten i dag det klart stør­ste i SAS- kon­cer­nen og står for 41 pro­cent af al­le tra­fikind­tæg­ter hos SAS.

Dan­mark står for 33 pro­cent, mens Sve­ri­ge står for 26 pro­cent.

FO­TO: JEP­PE BJØRN VEJLØ

To ud af tre SAS- fly fly­ver un­der norsk flag. Hver fem­te af 121 SAS- fly er danskre­gi­stre­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.