Ukendt stof sen­der tre un­ge på ho­spi­ta­let

Sydsjæl­lands Po­li­ti ad­va­rer om et ukendt stof, der ind­til vi­de­re har sendt tre un­ge men­ne­sker på Næst­ved Sy­ge­hus.

BT - - NYHEDER - An­dreas Ny­gaard Just

De un­ge re­a­ge­re­de så kraf­tigt på stof­fet, at de søg­te hjælp på sy­ge­hu­set. Ind­til vi­de­re ved man ik­ke, hvil­ket stof der er ta­le om, si­ger vagt­chef Ste­fan Jen­sen fra Sydsjæl­lands Po­li­ti:

» De er ble­vet så dår­li­ge af det, at de valg­te at rin­ge ef­ter en am­bu­lan­ce, der har kørt dem til Næst­ved Sy­ge­hus, hvor man for­sø­ger at be­hand­le dem, « si­ger han og ud­dy­ber, at læ­ger­ne og­så for­sø­ger at fin­de ud af, hvil­ket stof de un­ge har ta­get:

» Vi ude­luk­ker ik­ke no­get som helst, « si­ger vagt­chef Ste­fan Jen­sen.

De tre un­ge men­ne­sker fik det i går ef­ter­mid­dag dår­ligt, ef­ter at de hav­de ind­ta­get det ukend­te stof i nær­he­den af Næst­ved Ba­ne­gård.

FO­TO: BAX LIND­HARDT

Læ­ger­ne på Næst­ved Sy­ge­hus tog i går i mod tre un­ge, der hav­de ta­get et ukendt stof og hav­de få­et det dår­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.