Så nemt bli­ver du SUND OG SLANK

Dan­sker­ne er vil­de med skrap­pe ku­re, mens kun gan­ske få føl­ger de of­fi ci­el­le ko­st­råd

BT - - SUN DHED - Martin Kreutzer

Dan­sker­ne er vil­de med slan­ke­ku­re. 40 pct. har det se­ne­ste år fulgt en slan­ke­kur, vi­ser en un­der­sø­gel­se fra Land­brug & Fø­de­va­rer. Men i skæ­ren­de kon­trast her­til står vo­res mod­vil­je mod at føl­ge myn­dig­he­der­nes of­fi ci­el­le ko­st­råd. » Folk er til­truk­ket af slan­ke­ku­re­nes qu­i­ck fi x. Det kan væ­re me­get til­lok­ken­de at spi­se ri­me­lig re­strik­tivt i en pe­ri­o­de og så gi­ve los bag­eft er, « si­ger Sis­se Fagt, se­ni­o­r­rå­d­gi­ver hos DTU Fø­de­va­re in­sti­tut­tet, som står bag Fø­de­va­re­sty­rel­sens of­fi ci­el­le ko­st­råd.

Det er til gen­gæld kun tre pro­cent af os, der op­fyl­der det helt cen­tra­le ko­st­råd om at spi­se min­dre mæt­tet fedt. Vi spi­ser end­da me­re af det end tid­li­ge­re, og he­le 50 pct. spi­ser me­re, end vi bur­de.

» Når det kom­mer til mæt­tet fedt, er vi vir­ke­lig langt fra. Det går den for­ker­te vej, « si­ger Sis­se Fagt.

Hvor dår­ligt dan­sker­ne føl­ger ko­st­rå­de­ne, frem­går af rap­por­ten ’ Dan­sker­nes Kostva­ner 2011- 2013’ fra DTU Fø­de­va­re in­sti­tut­tet, off ent­lig­gjort tid­li­ge­re i år. Af den frem­går det og­så, at kun 16 pct. af de voks­ne dan­ske­re over­hol­der an­be­fa­lin­gen om at spi­se man­ge kost­fi bre. Og vo­res gen­nem­snit­li­ge ind­tag af frugt og grønt lig­ger un­der an­be­fa­lin­gen på de 600 gram dag­ligt.

Ko­st­råd frem­for slan­ke­kur

Men selv­stæn­dig er­næ­rings­eks­pert Martin Kreutzer, der le­ver af at mo­ti­ve­re dan­ske­re til sun­de­re kostva­ner, vur­de­rer, at vi i vir­ke­lig­he­den er end­nu dår­li­ge­re til at føl­ge ko­st­rå­de­ne.

» Ta­ger du ba­re de fem mest es­sen­ti­el­le ko­st­råd, vil det væ­re pro­mil­ler af dan­sker­ne, der ret­te­lig kan si­ge, at de føl­ger dem, « si­ger Martin Kreutzer. Men det er dumt af dan­sker­ne ik­ke at føl­ge ko­st­rå­de­ne. De er nem­lig min­dre ek­stre­me end de fl este slan­ke­ku­re, men har sam­me gevinster. Iføl­ge Sis­se Fagt er der la­vet be­reg­nin­ger på børn, der vi­ser, at spi­ser de strikt eft er ko­st­rå­de­ne, får de al­le de vi­ta­mi­ner og mi­ne­ra­ler, de har brug for. Men de får sam­ti­dig en kost, der ik­ke er helt så kal­o­ri­e­rig, at den op­fyl­der de­res ener­gibe­hov. Der­for er der stor sand­syn­lig­hed for, at de vil ta­be sig.

» Det sam­me gæl­der for­ment­lig for voks­ne, « si­ger Sis­se Fagt.

Selv­om de fl este børn ik­ke skal ta­be sig, bør de sta­dig spi­se eft er kost rå­de­ne og kan trygt gø­re det. For bå­de børn og voks­ne spi­ser og drik­ker og­så en mas­se ek­stra, som ik­ke står i ko­st­rå­de­ne. Ek­stra kal­o­ri­er, som gør, at vi får dæk­ket vo­res ener­gibe­hov til over­fl od. Skæ­rer voks­ne alt det ek­stra fra, vil de ta­be sig, slår Sis­se Fagt fast. Mod­sat de fl este slan­ke­ku­re er hel­breds­ge vin­sten ved at føl­ge ko­st­rå­de­ne vel­do­ku­men­te­ret. Selv­om det i dis­se år er til dis­kus­sion blandt for­sker­ne, hvor far­ligt mæt­tet fedt er for os, så vur­de­res det af Sund­heds­sty­rel­sen, at 2.200 døds­fald hvert år kan re­la­te­res til ind­ta­gel­se af for me­get mæt­tet fedt. Et util­stræk­ke­ligt ind­tag af frugt og grønt kan re­la­te­res til et til­sva­ren­de an­tal døds­fald. Det an­slaås des­u­den, at 17 pct. fær­re dan­ske­re vil­le dø af hjer­te- kar­syg­dom, hvis vo­res ind­tag af frugt og grønt blev øget til 500 gram pr. dag. På sam­me må­de vil­le 9 pct. fær­re dø af hjer­te- kar­syg­dom, hvis de ned­sat­te ind­ta­get af fedt i ko­sten, frem­går det af Sund­heds­sty­rel­sens sund­heds­pro­fi l af dan­sker­ne for 2013.

Selv­stæn­dig er­næ­rings­kon­su­lent Martin Kreutzer min­der om, at ko­st­rå­de­ne ik­ke er slan­ke­råd, men på­pe­ger og­så, at de al­li­ge­vel har man­ge af de sam­me gevinster:

» Rig­tig man­ge men­ne­sker vil ta­be sig og bli­ve mar­kant sun­de­re, hvis de be­gyn­der at føl­ge kost- rå­de­ne, « si­ger Martin Kreutzer, der blandt an­det un­der­vi­ser sy­geple­jer­sker i at bru­ge ko­st­rå­de­ne som det før­ste og vig­tig­ste red­skab over for livs­stils­sy­ge dan­ske­re, der for man­ges ved­kom­men­de og­så er over­væg­ti­ge.

Sis­se Fagt ærg­rer sig over, at dan­sker­ne hel­le­re vil føl­ge den ene skrap­pe kur eft er den an­den, i ste­det for at ta­ge me­re mil­de, men lang­sig­te­de ko­st­råd til sig.

» Jeg me­ner ik­ke, at det kræ­ver så fryg­te­lig me­get at føl­ge ko­st­rå­de­ne. Det kræ­ver, at man tæn­ker sig om og bli­ver be­vidst­gjort om nog­le va­ner, « si­ger Sis­se Fagt og rem­ser op:

Det er ik­ke svært at spi­se groft brød og fuld­korns­pas­ta i ste­det for hvidt, at spi­se fi skepå­læg hver dag i kan­ti­nen, og sæt­te fl ere far­ver – og der­med grønt­sa­ger – på aft en­me­nu­en.

» Det er simp­le hu­ske­reg­ler, som gør en stor for­skel for sund­he­den, hvis man føl­ger dem, « si­ger hun.

’’ Ta­ger du ba­re de fem mest es­sen­ti­el­le ko­st­råd, vil det væ­re pro­mil­ler af dan­sker­ne, der ret­te­lig kan si­ge, at de føl­ger dem

FO­TO: SCAN­PIX

• Grove grønt­sa­ger og ge­ne­rel va­ri­e­ret kost er blandt de ti of­fi­ci­el­le ko­st­råd. Få in­spira­tion til et sun­de­re liv med gu­i­der på BT PLUS På BT PLUS fin­der du en lang ræk­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. Læs me­re på bt. dk/ plus

KO­ST­RÅD

Li­ne Fel­holt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.