Nu sø­ges der ef­ter na­zi­ster­nes guldt­og

BT - - NYHEDER - Sil­la Ba­ka­lus

Det sag­noms­pund­ne na­zi- tog, som an­gi­ve­ligt for­svandt fyldt med guld i slut­nin­gen af An­den Ver­denskrig, er må­ske tæt­te­re på at bli­ve lo­ka­li­se­ret. De pol­ske myn­dig­he­der har hy­ret ar­bej­de­re, der er be­gyndt at bo­re hul­ler til de man­ge tun­nel­ler un­der og om­kring den syd­ve­st­pol­ske by Wal­brzych, hvor na­zi- guldt­o­get me­nes at be­fin­de sig. Det skri­ver As­so­ci­a­ted Press. Hul­ler­ne skal bru­ges til at ind­sæt­te små ka­me­ra­er for at se, hvad der be­fin­der sig i de man­ge ki­lo­me­ter tun­nel­ler, op­ly­ser by­ens borg­me­ster Ja­cek Ci­chu­ra.

Der­med er der nyt håb for de man­ge guld­jæ­ge­re, der har fulgt jag­ten på det for­s­vund­ne na­zi­tog, si­den de pol­ske myn­dig­he­der i au­gust op­ly­ste, at man med stor sand­syn­lig­hed hav­de lo­ka­li­se­ret det.

Det ske­te, ef­ter at to lyk­kejæ­ge­re hen­vend­te sig til myn­dig­he­der­ne i Wal­brych og for­tal­te om et sted i det bjer­gri­ge om­rå­de om­kring Wal­brzych, hvor to­get skul­le væ­re skjult. De hav­de oplys­nin­ger­ne fra en per­son, der i sin tid hav­de væ­ret med til at skju­le to­get, og som af­slø­re­de hem­me­lig­he­den på sit døds­le­je.

La­stet med 300 kg guld og sølv

Ef­ter­føl­gen­de fik de la­vet et ge­ora­d­ar­bil­le­de, hvor­på man kan se, hvad der be­fin­der sig un­der jor­den. Bil­le­det vi­ser kon­tu­rer­ne af no­get, der lig­ner et tog. Det fik de pol­ske myn­dig­he­der til med stor sik­ker­hed at si­ge, at guldt­o­get be­fin­der sig nær Wal­brych.

Iføl­ge den lo­ka­le pol­ske avis Ga­ze­ta Wro­clawska skal to­get væ­re la­stet med 300 kg guld og sølv og be­fin­de sig 12 me­ter un­der jor­d­over­fla­den.

I slut­nin­gen af sep­tem­ber un­der­søg­te pol­ske sol­da­ter den 65 km lange stræk­ning mel­lem Wro­claw og Wal­brzych, hvor to­get skal­væ­re gemt, for at se, om om­rå­det skul­le væ­re mi­ne­ret.

FO­TO: PIOTR HAWALEJ

• Det er ty­ske­ren An­dreas Ri­ch­ter ( th) og po­lak­ken Piotr Ko­per ( tv) der på­står, at de har lo­ka­li­se­ret det sag­noms­pund­ne tog. Her ses de med det så­kald­te ge­ora­d­ar­bil­le­de, som på­stås at væ­re af to­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.