Re­dak­tør: Ja, vi ha­ck­e­de og­så Beck­hams te­le­fon

BT - - NYHEDER - Sil­la Ba­ka­lus | silb@ bt. dk

Det lød næ­sten for godt til at væ­re sandt, at en af ver­dens mest po­pu­læ­re ken­dis­ser, David Beck­ham, skul­le væ­re ble­vet forskå­net for at væ­re ble­vet af­lyt­tet af den bri­ti­ske avis News of The Wor­ld. Avi­sen blev luk­ket, ef­ter at det i 2010 kom frem, at den på ulov­lig vis hav­de ha­ck­et sig ind i kend­te men ne­skers te­le­fonsva­rer i jag­ten på en god hi­sto­rie. Fod­bold­spil

le­ren David Beck­ham har he­le ti­den sagt, at hans te­le­fon var ble­vet ha­ck­et, men der er ind­til nu ik­ke ble­vet fun­det be­vi­ser, der kun­ne un­der­støt­te det.

Ru­ti­ne­mæs­sig te­le­fon- ha­ck­ing Men nu af­slø­rer tid­li­ge­re nyheds­chef på avi­sen Greg Miskiw, at Beck­ham og­så var på li­sten over kend­te, der jævn­ligt fik ha­ck­et te­le­fo­nen, skri­ver chan­nel4. com.

» Vi ha­ck­e­de David Beck­hams te­le­fon ru­ti­ne­mæs­sigt, he­le ti­den, om og om igen, « sag­de den nu 65-åri­ge nyheds­chef.

Han for­kla­re­de, at år­sa­gen til, at avi­sens an­sat­te gik med til at ha­cke te­le­fo­ner­ne, var sim­pel. Fra le­del­sen var bud­ska­bet nem­lig klart: » Må­let var me­get sim­pelt. Ba­re få fat i hi­sto­ri­en - uan­set hvad og hvor­dan, « for­tal­te Greg Miskiw.

En af de stør­ste hi­sto­ri­er, der blev la­vet på bag­grund af af­lyt­nin­gen af Beck­hams te­le­fon, var hi­sto­ri­en om, at fod­bold­spil­le­ren an­gi­ve­ligt skul­le ha­ve en af­fæ­re med Re­bec­ca Loos i 2004. Beck­ham be­næg­te­de dog for­hol­det, og det blev al­drig be­kræf­tet.

Miskiw blev idømt seks må­ne­ders fængsel i 2014 som føl­ge af skan­da­len. Han blev dog løsladt ef­ter 37 da­ge.

• Tid­li­ge­re re­dak­tør på News of The Wor­ld in­drøm­mer nu, at de og­så af­lyt­te­de fod­bold­spil­ler David Beck­hams te­le­fon. FO­TO: REU­TERS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.