Tho­mas Ulrik Lar­sen: Jeg har al­drig pas­set ind

BT - - KULTUR - Lon­nie Kjer| bt@ bt. dk

Han er en mand af man­ge ord. Uan­set om de si­ges el­ler syn­ges. Og jo æl­dre Tho­mas Ulrik Lar­sen bli­ver, de­sto fle­re kom­men­ta­rer har han. Til sam­fun­det og po­li­ti­ker­ne, f. eks. På sit tred­je al­bum ’ Tek­nisk Kno­ck­out’ gør han det igen. For­di han sy­nes, han nær­mest har pligt til det. Og for­di der er så me­get at un­dres over. » Ud­sig­ten er god for mig her midt i li­vet, men jeg bli­ver me­re og me­re harm på sam­fun­det og får lyst til at si­ge min me­ning om, hvad der sker om­kring mig. Sko­lere­for­men, f. eks. - en de­mon­stra­tion af top­sty­ret magt fra folk, der ik­ke ved, hvad det egent­lig hand­ler om. Men hvad med læ­rer­nes stem­me? For­æl­dre­nes? Sangskri­ve­rens? Jeg bru­ger sangskriv­nin­gen til at kom­me af med min me­ning, « for­tæl­ler mu­si­ke­ren, der ud­gi­ver un­der ali­a­set ’ Lysår’ og kal­der al­bum­met ’ en hyl­dest til al­le dem, der tør kæf­te op.’

’ Jeg er rod­løs og rast­løs’ Det gør han selv. Om hans mu­sik ry­ger på ra­dio­er­nes play­li­ster, in­ter­es­se­rer ham ik­ke. For han ved, at han ik­ke li­ge pas­ser ind i ti­dens lyd. » Jeg har al­drig pas­set ind el­ler haft be­ho­vet for det. Jeg er rod­løs og rast­løs. For nog­le er det et kors at bæ­re, men jeg op­le­ver det som en styr­ke. Og når ra­dio­er­ne helst vil ha­ve, at vi sangskri­ve­re hol­der os til ’ det sik­re’, kan jeg ba­re si­ge, at det er ik­ke i det sik­re, kunst ska­bes. Den op­står al­le an­dre ste­der. «

Gen­nem­brud­det ven­ter han ik­ke på. Og slet ik­ke kendt­hed.

» Med åre­ne har jeg ud­vik­let en bal­last og en hård­hu­det­hed, og jeg reg­ner al­drig med, at folk gør ar­bej­det for mig. Jeg skri­ver mi­ne san­ge og hå­ber på at bli­ve for­bun­det med tro­vær­dig­hed. Det er mit mål. Og P3 og P4 ken­de­teg­nes jo ved ik­ke at væ­re an­det end et dag­slangt lyd­de­sign. Et tæp­pe, der ik­ke stik­ker ud no­gen ste­der. Det be­hø­ver jeg ik­ke at væ­re en del af. « •

THO­MAS ULRIK LAR­SEN Al­der: 44 år. Kal­der sig Lysår.

Se­ne­ste al­bum ’ Tek­nisk Kno­ck­out’ har hø­stet en ræk­ke fi­re- og fem­stjer­ne­de an­mel­del­ser.

Læs og lyt på lysaar. dk og fa­ce­book. com/ ro­ck­fored­rag

FO­TO: EMIL HOU­GAARD

• Tho­mas Ulrik Lar­sen sy­nes, han har pligt til at kom­men­te­re sam­fun­det og po­li­ti­ker­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.