PA GYNGENDE EM - GRUND

Ar­me­ni­en kun­ne ik­ke hjæl­pe Dan­mark, der må se Albanien ta­ge den di­rek­te EM- plads. Nu ven­ter to playoff - kam­pe i novem­ber for dan­sker­ne, som kan vi­se sig svæ­re­re end som så

BT - - EM- KVALIFIKATION - Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg | joko@ bt. dk

Man stod al­le­re­de med for­nem­mel­sen eft er lands­hol­dets to 0- 0- kam­pe mod Albanien og Ar­me­ni­en i sid­ste må­ned. Det vil­le ik­ke en­de godt. Den dan­ske EM- skæb­ne var ude af dan­sker­nes eg­ne hæn­der, og i ste­det måt­te Mor­ten Ol­sen og re­sten af trup­pen sæt­te sin lid til Ar­me­ni­en. Et lands­hold, der ik­ke har vun­det en land­skamp si­den for­å­ret 2014.

Men ar­me­ni­er­ne kun­ne ik­ke dæm­me op for Albanien, der sik­kert vandt 3- 0 i Je­re­van, og som for før­ste gang no­gen­sin­de kva­li­fi ce­re­de sig til en slut­run­de. På be­kost­ning af Dan­mark, der fi k den fryg­te­de tred­je­plads.

Nu ven­ter så to playoff - kam­pe i novem­ber må­ned. Og her kan det en­de med ik­ke at se alt for godt ud for Dan­mark, der kan ri­si­ke­re at bli­ve use­e­det i lod­træk­nin­gen. Hvis det bli­ver til­fæl­det, ven­ter mu­li­ge mod­stan­de­re som Ukrai­ne, Kro­a­tien, Bos­ni­en og ik­ke mindst ar­vefj en­der­ne Sve­ri­ge.

Men der er og­så en mu­lig­hed for dansk se­ed­ning.

Lod­træk­ning på søn­dag Dan­mark er én af i alt ni tre­e­re, hvor den bed­ste af dem går di­rek­te vi­de­re til EM. Den plads lig­ger Un­garn i øje­blik­ket til at ta­ge sig af, og der­for er der ot­te hold tilbage her­i­blandt Dan­mark. De ot­te hold de­les op i to grup­per á fi re. De se­e­de­de og use­e­de­de. UEFA skri­ver i de­res reg­ler, at det er for­bun­dets rang­li­ste eft er grup­pe­spil­let, der af­gør, hvem der er se­e­det. BT har der­for ta­get ud­gangs­punkt i den nu­væ­ren­de rang­li­ste ba­se­ret på de se­ne­ste resultater, men da der sta­dig er tvivl om, hvem der nap­per tred­je­plad­sen i vis­se grup­per, kan sce­na­ri­et væ­re et an­det om få da­ge.

Der mang­ler sta­dig at bli­ve spil­let en kamp i fi re EMkva­li­ka­tions grup­per, men så­dan ser tre­er- regn­ska­bet ud eft er gårs­da­gens kam­pe før næ­ste søn­dags lod­træk­ning til playoff - kam­pe­ne, hvor de fi re bed­ste hold - for­u­den den bed­ste tre­er, der er di­rek­te kva­li­fi ce­ret - bli­ver se­e­det:

Al­ba­ni­ens Shkelzen Gas­hi ( tv) pres­ser Ar­me­ni­ens Ka­mo Hov­han­ni­sy­an til at sco­re selc­mål. FO­TO: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.