’ Ind­van­dre­re er de sid­ste, der får job’

Det er be­folk­nings­sam­men­sæt­nin­gen, der gør, at kun hver fem­te kon­tant­hjælps­mod­ta­ger i Brøndby vur­de­res at væ­re klar til at ta­ge et job.

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker | kar­ker@ bt. dk

Det si­ger Brønd­bys borg­me­ster Ib Terp ( S).

» Vi har dan­marks­re­kord i so­ci­alt bo­lig­byg­ge­ri. Der er må­ske og­så en for­skel på be-folk­nings­sam­men sæt­ning. Vi har fl ere ind­van­dre­re end Hø­je- Taa­strup, og de er de sid­ste, der kom­mer i ar­bej­de. Men vi har og­så sat pen­ge af på bud­get­tet, og vi hå­ber, vi kan få fl ere over i de job­pa­ra­tes ræk­ker, « si­ger Ib Terp. ’ Vi er re­a­li­sti­ske’ Hvis folk over­ho­ve­det ik­ke kan ar­bej­de, hvor­for er de så ik­ke på før­tids­pen­sion?

» Nu er det jo nær­mest for­budt at sen­de no­gen på før­tids­pen­sion, hvis de er un­der 40, Der kom jo en kon­tant-hjælps­re­form, der stram­me­de me­get op på det. Men vi er må­ske me­re re­a­li­sti­ske i vo­res vur­de­ring. I Hø­je- Taa­strup kan de jo væl­ge at si­ge, de er job­pa­ra­te, men det er ik­ke sik­kert, de er det. Vi kan hel­ler ik­ke li­de at ven­de folk i dø­ren og si­ge, de ba­re kan gå i hund­e­ne. Så er de i hvert fald tabt for tid og evig­hed. «

Det be­ty­der og­så no­get for ar­bejds­løs­hed sta­ti­stik­ken, for hvis man si­ger, at fl ere ik­ke er job­pa­ra­te, så får man au­to­ma­tisk et la­ve­re le­dig­heds­tal?

» Ja, det er kor­rekt. Så det er et spørgs­mål om, hvil­ken sta­ti­stik man helst vil stå i, « si­ger Ib Terp.

Kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re bli­ver af kom­mu­ner­ne ind­delt i to ka­te­go­ri­er: Job­pa­rat og ak­ti­vi­tetspa­rat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.