Ol­sens fi asko­er

BT - - EM- KVALIFIKATION -

EM 2012 Po­len og Ukrai­ne

End­nu en­gang var Portu­gal den di­rek­te kon­kur­rent i kam­pen om en plads ved EM, og end­nu en­gang fi k Cri­sti­a­no Ro­nal­do og co. stryg. Godt nok fi k ver­dens­stjer­nen lov at sæt­te sid­ste punk­tum med drøn af et fris­parks­mål i over­ti­den i sid­ste kamp, men scor­in­gen var ren trøst. Dan­mark kun­ne ik­ke hen­tes.

VM 2006 Tys­kland Før­ste gang det mis­lyk­ke­des for Mor­ten Ol­sen at kva­li­fi ce­re sit hold til en slut­run­de var i 2006, hvor VM blev afh oldt li­ge på den an­den si­de af då­se­ba­jer­ne og de store pak­ker med Qu­a­li­ty Stre­et – i Tys­kland. Ukrai­ne og Tyr­ki­et blev for stor en mund­fuld for de rød- hvi­de, der slut­te­de som tre’er i kval- grup­pen, og nå­e­de der­med hver­ken VM el­ler play off .

EM 2008 Schweiz/ Østrig

I en kva­li­fi ka­tion præ­get af skan­da­le­kam­pen mod Sve­ri­ge, hvor en ba­ne­lø­ber in­va­de­re­de ba­nen og slog ud eft er dom­mer Her­bert Fan­del, for­må­e­de Dan­mark ik­ke at kom­me i nær­he­den af en EM- bil­let. Ol­sens mand­skab blev ta­ber­dømt 0- 3 i kam­pen mod sven­sker­ne, og det blev af­gø­ren­de. De kom­men­de eu­ro­pa­me­stre fra Spa­ni­en luk­ke­de bal­let med en 3- 1- sejr i Aar­hus, og så blev Dan­mark blot fi rer.

VM 2014 Bra­si­li­en

En ka­ta­stro­fal kva­li­fi ka­tions­tur­ne­ring , hvor Ol­sens mand­skab blandt an­det tab­te 0- 4 hjem­me til Ar­me­ni­en og 1- 3 i Mila­no til de ita­li­en­ske grup­pe­vin­de­re. Må­le­ne ude­blev, og til sidst øde­lag­de en sen ud­lig­ning fra Ita­li­en i Par­ken de dan­ske mu­lig­he­der. To mål og en god kamp fra Ni­ck­las Bendt­ner var for­gæ­ves, og Dan­mark slut­te­de ik­ke ba­re bag ita­li­e­ner­ne, men og­så et svagt bul­garsk hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.