’ Jeg vin­der al­tid i Frankrig’

Ita­li­en­ske Mat­teo Tren­tin fø­ler sig godt hjem­me i Frankrig. I går vandt han se­mi­k­las­si­ke­ren Pa­ris- Tours – hans fem­te sejr i kar­ri­e­ren i Frankrig

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - AN­DET HJEM­LAND Jep­pe Dong Abra­ham­sen To­bi­as Tho­ma­sen | jeab@ sporten. dk | to­th@ sporten. dk

Mat­teo Tren­tin

Man bur­de ha­ve vidst det, da Mat­teo Tren­tin stak af­sted med 9,5 ki­lo­me­ter til må­let i Pa­risTours. Godt nok fik den ita­li­en­ske EtixxQu­i­ck­Step- ryt­ter sel­skab af bel­gi­ske Greg van Aver­ma­et ( BMC) og Tosh Van Der San­de ( Lotto- Sou­dal) i ud­brud­det, men når man tæn­ker på, hvor stærkt kø­ren­de Tren­tin er i Frankrig, var det nær­mest af­gjort på for­hånd.

Som Tren­tin selv kon­sta­te­re­de det over for Cycling­news ef­ter sej­ren: » Jeg vin­der al­tid i Frankrig. « Det var Tren­tins ot­ten­de sejr i prof- kar­ri­e­ren, der blev ind­ledt i 2012. Fem af dem er kom­met på fransk as­falt – to eta­pe­sej­re i Tour de Fran­ce ( 2013 og 2014) og to i årets ud­ga­ve af det lil­le eta­pe­løb Tour du Poi­tou- Cha­ren­tes i au­gust.

Sej­ren i Pa­ris- Tours blev dog gjort lidt nem­me­re af, at Van Aver­ma­et punk­te­re­de på for­hju­let kort før spur­ten, og så stod af­gø­rel­sen mel­lem Tren­tin og Van Der San­de.

» Jeg gik ik­ke i pa­nik, men be­va­re­de ro­en, og 350 me­ter før mål ind­led­te jeg spur­ten. Jeg vandt, og jeg er me­get glad. Ef­ter Tour de Fran­ce har jeg ar­bej­det hårdt for at få en god sid­ste del af sæ­so­nen. Jeg vandt fi­re løb i sid­ste halv­del af sæ­so­nen, « sag­de Tren­tin ef­ter lø­bet til EtixxQu­i­ck­Steps hjem­mesi­de.

Ud over sej­re­ne i Tour du Poi­touCha­ren­tes og Pa­ris- Tours vandt den 26- åri­ge ita­li­e­ner en eta­pe i Tour of Bri­tain i sep­tem­ber. Det var i øv­rigt Tren­tins før­ste sejr i et en­dagsløb.

» Jeg hå­ber, at det, jeg har vist i den sid­ste del af sæ­so­nen, kan væ­re be­gyn­del­sen på et nyt kapitel i min kar­ri­e­re, og at jeg kan ta­ge den form med ind i næ­ste sæ­son. Den­ne sejr gav mig en mas­se moral, « lød det fra Tren­tin.

Med Tren­tins sejr sat­te EtixxQu­i­ck­Step en tyk streg un­der hol­dets go­de sæ­son. Det var hol­dets sejr num­mer 54. Flest af al­le UCI Wor­ld Tour- hol­de­ne.

Dan­ske Mat­ti Bres­chel stil­le­de op med syg­dom i krop­pen, men han måt­te ud­gå halvvejs. Det var Bres­chels sid­ste start for Tin­koff- Saxo. Næ­ste år kø­rer han for Can­non­da­leGar­min.

Co­lom­bi­ansk sejr i ør­ke­nen

Ud over den fran­ske se­mi- klas­si­ker blev der og­så kørt cy­kel­løb i Abu Dha­bi. Her vandt ita­li­en­ske Elia Vi-

’’ Jeg hå­ber, at det, jeg har vist i den sid­ste del af sæ­so­nen, kan væ­re be­gyn­del­sen på et nyt kapitel i min kar­ri­e­re, og at jeg kan ta­ge den form med ind i næ­ste sæ­son. Den­ne sejr gav mig en mas­se moral

vi­a­ni fra Team Sky fjer­de og sid­ste eta­pe – hans an­den i lø­bet for­an den ny­kå­re­de ver­dens­me­ster, slo­vaki­ske Pe­ter Sa­gan fra Tin­koff- Saxo.

Eta­pen blev kørt på den 5,5 ki­lo­me­ter lange For­mel 1- ba­ne Yas Ma­ri­na, som ryt­ter­ne skul­le gen­nem­fø­re 20 gan­ge.

Ef­ter de al­ler­for­re­ste kom Este­ban Cha­ves fra Ori­ca-Gre­e­ned­ge stille og ro­ligt i mål sam­men med fel­tet og kun­ne sam­let kå­res som vin­der af Abu Dha­bi Tour 2015. Den sam­le­de an­den­plads gik til Vu­el­ta a Es­paña- vin­de­ren Fa­bio Aru fra Asta­na, der slut­te­de 16 se­kun­der ef­ter Cha­ves, og tred­je­plad­sen til Wout Po­els fra Team Sky.

For langt stør­ste­delen af fel­tet mar­ke­rer Pa­ris- Tours og ny­ska­bel­sen Abu Dha­bi Tour af­slut­nin­gen på en lang sæ­son, og ryt­ter­ne kan nu se frem til en vel­fortjent fe­rie.

Mat­teo Tren­tin ( tv.) slår Tosh Van Der San­de i spur­ten ef­ter 231 ki­lo­me­ters kør­sel fra Pa­ris til Tours. FO­TO: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.