STRAF­FET . D

KIF kun­ne ik­ke ret­te op eft er ka­ta­stro­fal før­ste halv­leg

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ELEN­DIGT Mor­ten Bjer­re­gaard | morh@ sporten. dk

Ka­ta­stro­falt dår­lig før­ste halv­leg var år­sa­gen til, at KIF Kol­ding København tab­te fj er­de Champions League kamp i træk, da un­gar­ske Pi­ck Sze­ged sej­re­de med 27- 22. KIF Kol­ding København har få­et en ræd­sels­fuld start på det­te års Champions League, hvor fu­sions­hol­det in­den gårs­da­gens kamp hav­de tabt tre kam­pe ud af tre mu­li­ge. Den sta­ti­stik blev ud­vi­det til fi re på stri­be, da un­gar­ske Pi­ck Sze­ged kig­ge­de for­bi Brøndby Hal­len.

» Vi gør tin­ge­ne alt for svæ­re for os selv. Vi kæm­per alt, hvad vi har lært, men når man er bag­ud med syv mål ved halv­leg - så er det op ad bak­ke. Vi må in­drøm­me, at vi er i vold­som­me pro­ble­mer, men vi kan sta­dig gå vi­de­re - det kræ­ver dog helt an­dre tak­ter, « sag­de en ær­lig Lars Jør­gen­sen til TV2 eft er kam­pen.

De un­gar­ske vi­ce­me­stre tog hur­tigt te­ten og brag­te sig lyn­hur­tigt for­an 8- 2. Kas­per Hvidt i må­let fi k ik­ke me­get hjælp af for­sva­ret, når de un­gar­ske stor­skyt­ter fy­re­de ka­no­nen af. I mod­sat­te en­de hav­de hjem­me­hol­det kun sjæld­ne suc­ces­op­le­vel­ser, og KIF Kol­ding slut­te­de da og­så før­ste halv­leg med at væ­re bag­ud 6- 13. En scor­ings­pro­cent på søl­le 47 pro­cent og 10 tek­ni­ske fejl var en med­vir­ken­de år­sag til den store for­skel på må­l­tav­len. Kan sta­dig nå det Eft er pau­sen fi k KIF bed­re styr på an­grebs­spil­let og eft er 10 mi­nut­ters spil af an­den halv­leg hav­de man re­du­ce­ret til 15- 20. Hjem­me­hol­det for­søg­te des­pe­rat at ind­hen­te un­ga­rer­ne, men sven­ske Jo­nas Käl­l­man på Pi­ck Sze­geds ven­tre­fl øj var hård og ga­rant for scor­ing, når han modt­og bol­den.

Bo Spel­ler­berg og Tor­sten La­en hæ­ve­de ni­veau­et i an­den halv­leg og score­de blandt an­det fl ere kon­tra- mål – no­get som i den grad har mang­let hos det al­dren­de mand­skab i den­ne sæ­son.

Net­op Tor­sten La­en var man­den der re­du­ce­re­de til 19- 23 med 10 mi­nut­ter tilbage. Hjem­me­hol­det lug­te­de blod, og et co­me­ba­ck af de helt store var in­den for ræk­ke­vid­de. Men selv­om Bo Spel­ler­berg spil­le­de for­ry­gen­de i an­gre­bet i kam­pens slut­fa­se, var det ik­ke nok til en sejr. KIFs for­svar og må­l­mands­duo ram­te sim­pelt­hen ik­ke ni­veau­et, og der­for tab­te dan­sker­ne kam­pen 22- 27.

Med ne­der­la­get er KIF Kol­ding København iso­le­ret i bun­den af Grup­pe B med nul po­int eft er fi re run­der. Seks af grup­pens ot­te hold går vi­de­re fra pulj­en.

Las­se An­der­son og Ga­bor An­csin i en du­el. FO­TO: LI­SE­LOT­TE SA­BROE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.