Pligtsejr i Portu­gal

De dan­ske hånd­bold­kvin­der jag­te­de vig­ti­ge kva­lifk ations­po­int, da de i aft es på ude­ba­ne mød­te Portu­gal. Dan­sker­ne skuff ede spil­le­mæs­sigt, men hen­te­de de for­ven­te­de to po­int med en sejr på 26- 21.

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SIK­KER SEJR

EM- KVA­LI­FI­KA­TION, GRUP­PE 6

Flem­m­ing Brandt

| fl b@ sporten. dk Lands­hol­det hav­de få­et en per­fekt start på EM- kva­li­fi ka­tio­nen, da de tors­dag aft en send­te Tyr­ki­et hjem med en 28- 19- lus­sing. Og de go­de, po­int­mæs­si­ge tak­ter fort­sat­te, da Dan­mark kun­ne sæt­te yder­li­ge­re to po­int på kon­to­en.

Kam­pens ind­led­ning var præ­get af man­ge tek­ni­ske fejl fra beg­ge mand­ska­ber, men man var al­li­ge­vel ik­ke i tvivl om, at Dan­mark hav­de et ek­stra gear.

Portu­gal fulg­te med til stil­lin­gen 9- 9, men så luk­ke­de det dan­ske for­svar for al­vor ned. De upå­ag­te­de po­rtu­gi­se­re fi k ik­ke net­tet til at blaf­re i før­ste halv­legs sid­ste el­le­ve mi­nut­ter, og det ud­nyt­te­de dan­sker­ne til at gå til pau­se med 14- 10- fø­ring.

Man­ge chan­cer brændt

De el­lers nor­malt så træf­sik­re dan­ske fl øje fort­sat­te med at bræn­de chan­cer i an­den halv­leg, og det be­tød, at dan­sker­ne ik­ke slog et stør­re hul

er var dog al­drig rig­tig tvivl om den dan­ske sejr – klas­se­for­skel­len var sim­pelt­hen for stor. Dan­mark var kon­stant for­an med fi re- fem mål, og kvin­der­ne end­te da og­så med at vin­de en sik­ker sejr på 26- 21.

Med sej­ren har Dan­mark få­et en per­fekt start på EM-kva­li­fi ka­tio­nen med to sej­re ud af to mu­li­ge. De an­dre hold i kva­li­fi ka­tions­pulj­en er Rusland og Tyr­ki­et.

Land­stræ­ner Klavs Bruun Jør­gen­sen kun­ne no­te­re en ny sejr i EM- kva­li­fi­ka­tio­nen. FO­TO: CLAUS FI­SKER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.