Som far så søn – næ­sten ’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EN ANDERKENDT, EN­GELSK For­mel 1- jour­na­list spurg­te mig for­le­den: » Hvad er det med McLaren og Magnus­sen- fa­mi­li­en? Først øde­lag­de de Jans For­mel 1- kar­ri­e­re, og nu gør de så det sam­me med Ke­vins … «

Jeg hav­de ik­ke selv tænkt i de ba­ner, men han har ret et langt styk­ke ad vej­en, min en­gel­ske kol­le­ga. Ved i al­ler­sid­ste øje­blik at sæt­te Kevin Magnus­sen ud på re­ser­ve­bæn­ken sid­ste år øde­lag­de de i hvert hans 2015- sæ­son. Ved at snak­ke om, at der kun var ta­le om en ’ pau­se’, gav de håb om en bed­re frem­tid. Men ud­vik­lin­gen de se­ne­ste uger un­der­stre­ger, at dan­ske­ren nu er for­tid hos McLaren. Dét team, der for ba­re et par år si­den om­tal­te Kevin Magnus­sen som en kom­men­de ver­dens­me­ster, er nu skyld i, at hans For­mel 1- kar­ri­e­re er i over­hæn­gen­de fa­re. JEG KAN PÅ sin vis godt for­stå, at McLaren med Hon­da som ny mo­tor­le­ve­ran­dør satsede på er­far­ne Jen­son But­ton i 2015. Men jeg kan ik­ke for­stå, at man over­ho­ve­det skab­te en si­tu­a­tion op til 2016, hvor fi re kø­re­re ( nu er Stoff el Van­do­or­ne og­så in­de i bil­le­det) skul­le kæm­pe om to bi­ler.

Det var en lig­nen­de si­tu­a­tion, der send­te Jan Magnus­sen ud af McLaren i 1996. Han var i 1994 ble­vet hy­ret som test­kø­rer, hav­de en fl ot de­but i Pa­ci­fi c Grand Prix i 1995 som stand- in for den syg­doms­ram­te Mi­ka Hâk­ki­nen, men kør­te så ind i sam­me pro­blem som søn­nen 20 år se­ne­re: De fa­ste kø­re­re, Häk­ki­nen og David Coult­hard, sad so­lidt i de to bi­ler, og så var det exit Magnus­sen. Han skift ede til det nye Stewart-Ford- team, men en ny kø­rer i et nyt team var ik­ke en hold­bar løs­ning, og han røg ud af For­mel 1 eft er halvan­den sæ­son.

MEN DER ER og­så store for­skel­le på Magnus­sen se­ni­or i 1995 og Magnus­sen ju­ni­or i 2015. Far Jan var ik­ke uden egen skyld i, at Ron Den­nis skil­te sig af med ham, for hans af­slap­pe­de livs­stil har­mone­re­de dår­ligt med den per­fek­tio­ni­sti­ske McLa­ren­boss.

Kevin har i mi­ne øj­ne der­i­mod gjort al­ting rig­tigt i for­hold til McLaren. Han har – som Jan for 20 år si­den - kørt for­ry­gen­de hur­tigt. Men sam­ti­dig har han væ­ret fo­ku­se­ret og top­trim­met, som Den­nis vil ha­ve det. Det ene­ste lil­le mi­nus i Ke­vins ka­rak­ter­bog er den må­de, han re­a­ge­re­de på pres­set fra Jen­son But­ton og ryg­ter­ne om Fer­nan­do Alonso i de sid­ste løb i 2014. Pres er na­tur­lig­vis no­get, For­mel 1- kø­re­re skal kun­ne hånd­te­re – men pres­set be­hø­ver ik­ke kom­me fra ens eget team og al­le­re­de midt i de­but­sæ­so­nen

agnus­sen se­ni­or og ju­ni­or var på hver de­res må­de to af de al­ler­stør­ste ta­len­ter i in­ter­na­tio­nal ra­cing, da de skrev un­der på de­res McLaren- kon­trak­ter. At de for­lod tea­met eft er hen­holds­vis ét løb og én sæ­son, er ik­ke no­get McLaren- le­del­sen kan væ­re stolt af.

Hi­sto­ri­en om Magnus­sen- fa­mi­li­en og McLaren har na­tur­lig­vis to si­der. Ron Den­nis kan hel­ler ik­ke væ­re til­freds med den må­de, tin­ge­ne ud­vik­le­de sig på – han fi k ik­ke det ud af hver­ken se­ni­or el­ler ju­ni­or, han hav­de hå­bet på. Men i sid­ste en­de var det ham, der drop­pe­de Magnus­sen-fa­mi­li­en – ik­ke omvendt. EN MORALE PÅ hi­sto­ri­en om Magnus­sen og McLaren? Den for­tær­ske­de fl oskel, om at in­gen har lo­vet, at For­mel 1 skal væ­re fair, pres­ser sig på.

Og: Hvis Kevin får en søn, og han li­ge­som sin far og far­far kæm­per sig frem til For­mel 1, vil jeg fo­re­slå, at han sat­ser på al­le an­dre team end McLaren.

Magnus­sen se­ni­or og ju­ni­or var på hver de­res må­de to af de al­ler­stør­ste ta­len­ter i in­ter­na­tio­nal ra­cing, da de skrev un­der på de­res McLaren- kon­trak­ter. At de for­lod tea­met eft er hen­holds­vis ét løb og én sæ­son, er ik­ke no­get McLaren-le­del­sen kan væ­re stolt af.

Ra­cer­kø­rer­ne og far og søn, Jan og Kevin Magnus­sen, har beg­ge prø­vet at bli­ve drop­pet af McLaren. FO­TO: THO­MAS LEK­FELDT

.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.