’ Vi er i chok’

BT - - NYHE­DER -

SPØ­GEL­SES­BI­LIST spe­ci­el ud­strå­ling. Det er ik­ke til at fat­te, at han ik­ke er her me­re, « si­ger Nan­na Re­nuka An­der­sen, der er lil­le­sø­ster til den 24- åri­ge. På da­te Til bt. dk for­tæl­ler lil­le­søste­ren, at hen­des bror lør­dag aft en, alt­så få ti­mer in­den dødsu­lyk­ken, send­te hen­de en sms, hvoraf det frem­gik, at Kim Piy­al skul­le på en da­te med en kvin­de lidt uden for Aal­borg:

» Han skrev til mig, at han skul­le på en spæn­den­de da­te. Han vir­ke­de glad og for­vent­nings­fuld. Mit ind­tryk var, at Kim var sik­ker på, at den da­te vil­le gå godt, « si­ger Nan­na Re­nuka An­der­sen.

Iføl­ge Nord­jyl­lands Po­li­ti kør­te Kim Piy­al på mo­tor­vej­en ved afk ør­sel 24 ved Aal­borg, hvor­eft er han kør­te om­trent 20 ki, lo­me­ter syd­på i det nord­gå­en­de spor, før han kol­li­de­re­de med Jes­per Schlot­feldt Jen­sen mel­lem afk ør­sel 31 og 32 nær Støvring.

Nord­jyl­lands Po­li­ti mang­ler end­nu at klar­læg­ge de nær­me­re om­stæn­dig­he­der ved kol­li­sio­nen, der alt­så tog li­vet af beg­ge mænd.

Et vid­ne har for­talt til Ek­stra Bla­det, hvor­dan han måt­te und­vi­ge den 24- åri­ge, selv­om vid­net for­søg­te at blin­ke og træk­ke ud i nødspo­ret.

Til­ba­ge sid­der nu to nord­jy­ske fa­mi­li­er tyn­get af sorg; mens Jes­per Schlot­feldt Jen­sen eft er­lod sig hu­stru og tre børn i den lil­le nord­jy­ske lands­by Gjøl vest for Aal­borg, eft er­la­der den 24- åri­ge spø­gel­ses­bi­list Kim Piy­al sig sin fa­mi­lie med sto­re spørgs­måls­tegn.

» Vi for­står ik­ke, hvor­dan ulyk­ken kun­ne ske. Vi har in­gen anel­se om, hvor­dan og hvor­for min bror kør­te i den bil. Vi mang­ler svar, det er me­get fortviv­len­de, « si­ger Nan­na An­der­sen.

Kim Piy­al kør­te i si­ne for­æl­dres Au­di A4. For­æl­dre­ne bor i den nord­jy­ske by Tårs, hvor den nær­me­ste fa­mi­lie har slå­et ring om dem, for­tæl­ler Nan­na An­der­sen.

» Min fa­ster og on­kel er hos mi­ne for­æl­dre for at trø­ste dem. Bå­de min mor, far og jeg er me­get på­vir­ke­de af si­tu­a­tio­nen, « si­ger hun til BT.

Po­li­ti­et in­for­me­re­de fa­mi­li­en om ulyk­ken tid­ligt søn­dag mor­gen.

» Po­li­ti­et kon­tak­te­de mi­ne for­æl­dre kl. 6 hjem­me hos dem, og en ti­me se­ne­re rin­ge­de min mor så til mig, hvor jeg fi k be­ske­den. Jeg brød fuld­stæn­dig sam­men, « si­ger Nan­na An­der­sen. Ven­ner og be­kend­te ta­ger nu af­sked med den 24- åri­ge spø­gel­ses­bi­list, som søn­dag mor­gen for­år­sa­ge­de en fryg­te­lig ulyk­ke i Nord­jyl­land. » Hvil i fred, min ven! «

Si­den den tragi­ske ulyk­ke tid­ligt søn­dag mor­gen er det strøm­met ind med kon­do­len­cer og med­fø­lel­se på den un­ge mands Fa­ce­book­væg.

Den 24- åri­ge spø­gel­ses­bi­list mi­ste­de li­vet, da han kom kø­ren­de i syd­lig ret­ning på E45 syd for Aal­borg. Han kol­li­de­re­de med den 45- åri­ge fa­mi­lie­far Jes­per Schlot­feldt Jen­sen, der li­ge­le­des om­kom på ste­det.

En af ven­ner­ne ind­le­der en be­sked på Fa­ce­book med at for­tæl­le om en sang, der er et fæl­les min­de for ham og spø­gel­ses­bi­li­sten. San­gen er fra Sko/ Torp og hed­der ’ On a Long Lo­ne­ly Night’:

» Jeg har nu prø­vet op til fl ere gan­ge at spil­le VO­RES sang. Det er fy­sisk umu­ligt at hø­re san­gen fra start til slut. Før gav den mig så me­get glæ­de, nu gi­ver den mig ut­ro­lig me­get sorg. Kim, du var et fan­ta­stisk men­ne­ske, som rig­tig man­ge men­ne­sker har holdt af. Vil al­drig glem­me al­le de go­de min­der, som vi har sam­men, « ly­der be­ske­den. Min­der­ne En an­den af spø­gel­ses­bi­li­stens ven­ner skri­ver og­så en lang og med­fø­len­de be­sked: » … du er en va­ske­æg­te stjer­ne med en fan­ta­stisk hu­mor og en ev­ne til at spre­de glæ­de, som in­gen an­dre be­sid­der. Jeg har brugt da­gen på at tæn­ke på vo­res min­der sam­men. Li­ge fra de ti­melan­ge du­el­ler på bad­min­ton­ba­nen som helt un­ge. Til fod­bold­kam­pe mod og ik­ke mindst med hin­an­den , « ly­der det blandt an­det.

Fle­re ven­ner og ve­nin­der fat­ter sig i kort­hed ved af­ske­den med de­res go­de ven:

» Et lys jeg i dag tæn­der for dig, Kim. Vi er man­ge, der tæn­ker på dig, « skri­ver en ve­nin­de på Fa­ce­book­væg­gen.

,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.