Send fl ere be­tjen­te ud på ga­der­ne

ME­NER

BT - - DEBAT -

Send fl ere pen­ge. Dansk Po­li­ti­for­bund er som al­tid le­ve­rings­dyg­tig i off ent­ligt an­sat­tes au­to­ma­tre­ak­tion på et­hvert pro­blem og kræ­ver fl ere res­sour­cer, hvis po­li­ti­et fort­sat skal hæn­ge sam­men. Der er brug for 1.600 fl ere be­tjen­te, vur­de­rer for­bun­det. TAL­LET ER HØJT og bør pri­mært ses i sam­men­hæng med de kom­men­de for­hand­lin­ger om en po­li­ti­aft ale, hvor be­tjen­te­ne kæm­per om po­li­ti­ker­nes gun­st. Men når vi har skru­et lidt ned for den fag­for­e­nings­po­li­ti­ske kla­ge­sang, er der grund til at lyt­te til be­tjen­te­ne ude i vir­ke­lig­he­den, som uden tvivl har en van­ske­lig hver­dag. BT BRIN­GER I dag et ty­pisk vagtske­ma for en ty­pisk be­tjent i en ty­pisk må­ned i 2015. I snit ar­bej­der be­tjen­ten 57 ti­mer om ugen. Det er selvsagt hver­ken ri­me­ligt for be­tjen­ten el­ler sær­lig smart for sam­fun­det. I alt har po­li­ti­et op­spa­ret en halv mil­li­on over­ar­bejds­ti­mer som føl­ge af især fl ygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen og ter­r­or­be­red­ska­bet i København. 225 be­tjen­te skul­le ha­ve fri i et helt år, hvis over­ar­bejds­pu­k­len skul­le høv­les af her og nu. Det får de ik­ke. I ste­det pri­o­ri­te­rer po­li­tik­red­se­ne ben­hårdt og skru­er ned for eft er­forsk­nin­gen af ind­brud. Selv om Dan­mark har eu­ro­pæ­isk re­kord i ind­brud i pri­va­te hjem, er opkla­rings­pro­cen­ten halvt så stor som i Nor­ge og Sve­ri­ge, og man­ge an­mel­del­ser bli­ver lagt i ’ det gør vi ik­ke no­get ved- bun­ken’, som en til­lids­mand har ud­trykt det. SÅ­DAN­NE FOR­HOLD ØN­SKER vi ik­ke. Po­li­ti­et skal be­skyt­te bor­ger­ne mod bå­de ter­ror og ty­ve­ri. Det syns­punkt støt­tes hel­dig­vis af al­le par­ti­er i Fol­ke­tin­get, og selv om Dansk Po­li­ti­for­bund næp­pe får si­ne 1.600 ek­stra be­tjen­te, vil de få en del af dem. Sam­fun­det sen­der fl ere pen­ge. Til gen­gæld må po­li­ti­le­del­sen ga­ran­te­re, at den kan le­ve­re nød­ven­di­ge eff ek­ti­vi­se­rin­ger.

kes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.