NÅR LANDS­HOL­DET SKUF­FER NA­TIO­NEN ’’

Mor­ten Ol­sen og spil­ler­ne har ko­stet en di­rek­te EM- plads. Men DBU- top­pen or­ke­stre­re­de mi­se­ren

BT - - DEBAT -

DBU har gjort sit til, at Mor­ten Ol­sen helt åben­lyst og vur­de­ret fra til­sku­er­plad­ser­nes di­stan­ce har tabt om­klæd­nings­rum­met. Kli­ché- ud­tryk­ket for, at en le­der ik­ke læn­ge­re for­mår at få si­ne di­rek­te an­sat­te til at per­for­me helt til kan­ten el­ler lidt over. FOD­BOLD­LANDS­HOL­DET ER ALLEMANDSEJE. Na­tio­nal iden­ti­tet. Langt­fra for­be­holdt den lang­som­me gen­gi­vel­se, den gen­nem­kri­ti­ske og tak­tisk fun­de­re­de analyse. Den er i li­ge så høj grad fol­ke­dy­bets suk og op­gi­ven­de klang­bund for en hel ef­ter­års­fe­ri­es dår­li­ge grund­hu­mør, som i ta­len­de stund kun la­der sig af­fe­je med lat­ter­lig­gø­ren­de sar­kas­me. NÅR MAN SID­DER blandt 10- 14- åri­ge pi­ger og dren­ge på cow­boyræk­ker­ne i Par­ken og ra­den rundt no­te­rer sig grin, hån og stikpil­len­de kom­men­ta­rer ret­tet mod grønsvæ­ren, ved man og­så, at der ik­ke fi ndes slo­gans el­ler mar­ke­ting­kampag­ner nok på PR- pa­let­ten til at eli­mi­ne­re dem. DBU’s for­søg på en ny be­gyn­del­se, skabt på kom­mu­ni­ka­tions­gan­gen med kampag­nen: ’ En del af no­get stør­re’, står til tid og evig­hed som en kærkom­men boo­me­rang at ka­ste tilbage i sy­net på lands­holds­le­del­se og spil­le­re, når de ik­ke le­ve­rer va­ren. Et mis­lyk­ket bran­ding- for­søg af hi­sto­ri­ske di­men­sio­ner. AT MI­STE OM­KLÆD­NINGS­RUM­MET kan man ik­ke afl æse i mo­men­tet, og slet ik­ke un­der en en­kelt ven­skabs­kamp i Par­ken, som i sig selv bar li­ge­gyl­dig­he­den og ned­slå­en­de nyhe­der fra EM- grup­pen i sig, da Albanien!! en­de­gyl­digt hav­de pas­se­ret dan­sker­ne i ta­bel­len. Nor­malt en men­tal me­ka­nis­me over tid. I det­te til­fæl­de kan man til gen­gæld sæt­te ret så nøj­ag­ti­ge tids­punk­ter på: 1. Da den fod­bold­fag­ligt og re­to­risk sva­ge og på da­væ­ren­de tids­punkt næ­sten ny­til­t­rå­d­te DBU- di­rek­tør Claus Bretton- Meyer jok­ke­de ek­la­ta­nt i spi­na­ten for­ud for kva­li­fi ka­tions­kam­pen mod Ser­bi­en for et år si­den ved at an­ty­de en fy­ring­s­åb­ning af Mor­ten Ol­sen. En gi­gan­tisk åb­ning for hie­rar­kisk og an­se­el­ses- krig på de in­dre linjer. Den slags sæt­ter sig na­tur­lig­vis i en spil­ler­trup, uden at man kon­kret kan må­le eff ek­ten. 2. Da Mor­ten Ol­sen nær­mest ui­mod­sagt fi re må­ne­der se­ne­re fi k lov til at an­non­ce­re sin op­si­gel­se på Hvor­for væk­ker den­ne og tid­li­ge­re dis­sek­tio­ner af dyr i dan­ske zoo­lo­gi­ske ha­ver så stor in­ter­na­tio­nal op­sigt? en lang­tids­ba­ne, som i en­hver hen­se­en­de var uhold­bar. Da skul­le di­rek­tø­ren na­tur­lig­vis ha­ve brudt ind: ’ Far­vel og tak. Så­dan le­ger vi ik­ke i DBU’. Men det gjor­de de ik­ke, og land­stræ­ne­ren vandt en magt­kamp, som han ik­ke kun­ne bru­ge til no­get. Ud­over de­mon­stra­tio­nen i mo­men­tet og til at sen­de end­nu fl ere ik­ke må­l­ba­re gift pi­le ind i en spil­ler­trup nok en or­ga­ni­sa­tion, der hav­de som er­klæ­ret mål at bli­ve stør­re. Men i ste­det na­tur­ligt nok split­te­de sig. NU ER ANSVARSFORFLYGTIGELSEN i DBU- top­pen så helt gen­nem­træn­gen­de, idet Claus Bretton- Meyer ud­over at hil­se play off - kam­pe­ne vel­kom­men slår fast, at han ik­ke har en hold­ning til el­ler vil blan­de sig i det rent sport­s­li­ge. ALT IMENS MOR­TEN Ol­sen og spil­ler­ne i to sam­lin­ger på stri­be har le­ve­ret den dår­lig­ste lands­holds­indstil­ling og ud­strå­ling i ny­e­re tid. Og mis­set en di­rek­te EM- kva­li­fi ka­tion, som lig­ne­de no­get nær en for­ma­li­tet. Det er der in­tet, der er, i top­fod­bold. Men der er no­get, der hed­der at ta­ge an­svar. Det an­svar er DBU- top­pens ale­ne...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.