Er det uvær­digt at for­la­de sin æg­te­fæl­le på grund af en an­den?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.16 DET ER FOR NEMT På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.20 BYG­GET PÅ LØG­NE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.25 DIT EGET VALG På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.21

Nej

Ka­ri­na Stral­ner

Ja

7.196 stem­mer på bt. dk

DÅR­LIG SELVKONTROL Man skal ik­ke bli­ve sam­men for en­hver pris, men ut­ro­skab er dår­lig selvkontrol og moral, og der fi ndes ik­ke en god und­skyld­ning for det­te. Har man et dår­ligt for­hold, kan man jo for­la­de det på en vær­dig må­de.

Linda Per­s­son Le­gaard

Man må hu­ske sig selv på, hvor­for man er, hvor man er. At gå fra hin­an­den er eft er min op­fat­tel­se ble­vet li­ge nemt nok. Oft e kan det vir­ke me­nings­løst at kæm­pe for hin­an­den, da der hen­ne om hjør­net må­ske er no­get, som er li­ge lidt bed­re – og der­for gør folk in­tet for at ret­te op på det, de al­le­re­de har.

Aðalgunn Ada Würtz

Et for­hold, der er ba­se­ret på ut­ro­skab, er ind­ledt med en mas­se løg­ne.

Jør­gen Lund Jes­sen

Par­for­hold er kom­pli­ce­re­de me­ka­nis­mer, så at ud­ta­le sig om rig­tigt og for­kert i den for­bin­del­se la­der sig eft er min bed­ste over­be­vis­ning ik­ke gø­re. Folk har ret til at gø­re det, der i si­tu­a­tio­nen fo­re­kom­mer at væ­re det rig­ti­ge for dem – at de så kan for­try­de og se tin­ge­ne i et an­det lys se­ne­re, er jo en helt an­den snak. Skre­vet af man­den, der selv måt­te ’ afl eve­re’ sin el­ske­de ko­ne til en an­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.