PANELET

BT - - DEBAT -

MI­CHA­EL WAL­L­BERG SØ­REN­SEN Bør­ne­ne får en unik op­le­vel­se og et stør­re kend­skab til lø­ver. Vi har gjort det i man­ge år og al­drig haft no­gen ne­ga­ti­ve op­le­vel­ser. De fl este børn er nys­ger­ri­ge og me­get in­ter­es­se­re­de. Det er en god må­de at for­mid­le til børn på. Ved at se dis­sek­tio­nen får bør­ne­ne en fag­lig for­stå­el­se for, hvor­dan dy­ret ser ud ind­ven­digt. Det er vig­tigt, for­di børn er til­bø­je­li­ge til at pas­se bed­re på dy­re­ne, når de har en stør­re for­stå­el­se og vi­den om, hvor­dan dy­re­ne fungerer.

I Dan­mark fj er­ner vi os ik­ke fra, hvad der sker i vir­ke­lig­he­den. I dan­ske zoo­lo­gi­ske ha­ver kan man se, at lø­ver­ne får ser­ve­ret en hel ko. Hvis man der­i­mod be­sø­ger zoo­lo­gi­ske ha­ver i an­dre lan­de, vil dy­re­ne få ser­ve­ret ma­den på en me­re kamu­fl eret må­de.

Zoo­log og team­le­der i Oden­se Zoo

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.