Så­dan sny­der jeg

BT - - NYHEDER -

EJEN­DOMS­MA­TA­DOR nu nær­mer sig en svim­len­de vær­di på 350 mio. kro­ner.

Fa­mi­li­en ejer i dag en lang ræk­ke fre­de­de, fas­hio­nab­le ejen­dom­me i København på mon­dæ­ne adres­ser i Nyhavn, Told­bod­ga­de og Ad­miral­ga­de i in­dre København.

Der­til er fa­mi­li­en li­ge nu, ført an af sto­re­bror Hen­rik Fa­bri­ci­us- Bjer­re, i gang med at gø­re sig til en stor­spil­ler in­den for re­stau­ra­tions­bran­chen, hvor de bå­de har ind­ta­get Ti­vo­li og Nyhavn.

Beg­ge Fa­bri­ci­us- Bjer­re- søn­ner er øko­no­mi- ud­dan­ne­de, mens Bent Fa­bri­cus- Bjer­re er ud­dan­net pi­a­nist.

At han plud­se­lig end­te som ejen­doms­ma­ta­dor, var lidt at et til­fæl­de. Det ske­te da han i 1996 solg­te sit pla­de­sel­skab Me­tro­no­me til TDC ( den­gang Te­le Dan­mark) og den nor­ske me­di­e­gi­gant Schib­sted for 200 mio.

Mo­de­ska­be­ren Erik Brandt, der selv har op­nå­et stor suc­ces som for­ret­nings­mand, har igen­nem man­ge år haft et tæt ven­skab med Bent Fa­bri­ci­us- Bjer­re.

Han kal­der ham ‘ klog på en me­get be­ha­ge­lig må­de’.

» Snu, er et dumt ord. Sne­dig, er hel­ler ik­ke et godt ord. Udspe­ku­le­ret er han hel­ler ik­ke. Men han er for­ban­det klog, og det er på en me­get be­ha­ge­lig må­de, « si­ger Erik Brandt.

» Bent er en me­get for­nuf­tig og kon­ser­va­tiv for­ret­nings­mand, som er dyg­tig til at udføre si­ne op­ga­ver. Det med de fre­de­de ejen­dom­me er en rig­tig god idé, og det er en god for­ret­ning. Han har ka­stet sig ud i man­ge for­skel­li­ge ting med stor suc­ces - ud­over hans mu­sik som jo uomt­vi­ste­ligt er en suc­ces, « si­ger Erik Brandt.

På bag­grund af blandt an­det regn­ska­ber har BT reg­net sig frem til, at fa­mi­li­ens ejen­doms­por­te­føl­je in­klu­si­ve de­res pri­va­te bo­li­ger li­ge nu har en vær­di af ca. 350 mil­li­o­ner kro­ner. Villa på Mall­orca I det he­le ta­get går det øko­no­misk godt for Bent Fa­bri­ci­us- Bjer­re. I hans per­son­li­ge sel­skab Artum Aps fik han i 2014 et over­skud på 6,4 mil­li­o­ner kro­ner.

Regn­ska­ber­ne for Artum Aps vi­ser, at han er god for 124,2 mil­li­o­ner kro­ner. Det er næ­sten 20 mil­li­o­ner kro­ner me­re end i 2011.

Bent Fa­bri­ci­us- Bjer­re har og­så an­dre ejen­doms­be­sid­del­ser. Blandt an­det ejer han en villa på Mall­orca, li­ge­som han i 2012 køb­te en villa til 15 mil­li­o­ner kro­ner på Ja­cob­sens Al­lè i Hel­lerup.

Her har han iføl­ge ting­lys­nin­gen kun op­ta­get et lån på 9 mil­li­o­ner kro­ner, hvor­for det må for­modes, at han har lagt 6 mil­li­o­ner kro­ner kon­tant. Iføl­ge hjem­mesi­den Bo­lig­hed. dk er bo­li­gen li­ge nu 17,75 mil­li­o­ner kro­ner værd.

Og­så fir­ma­et Mul­ti­to­ne, hvor Bent Fa­bri­ci­us- Bjer­re mod­ta­ger roy­a­li­ties for sin mu­sik og kon­cer­ter, er en god for­ret­ning. I 2014 var der et over­skud på 1,57 mil­li­o­ner kro­ner og en egen­ka­pi­tal på 2,7 mil­li­o­ner kro­ner.

Bent Fa­bri­cus- Bjer­re er me­get yd­myg an­gå­en­de sin store suc­ces.

» Det går så­mænd me­get godt, « si­ger han.

Hvad er for­kla­rin­gen på, at du er så suc­ces­fuld?

» Jeg ved nu ik­ke, om jeg er så suc­ces­fuld. Men jeg kla­ger ik­ke. Jeg har en yd­myg til­gang til for­ret­nin­ger­ne og ta­ger det stille og ro­ligt alt sam­men, « si­ger han. i 1962 med me­lo­di­en Al­ley Cat. Bent Fa­bri­ci­us- Bjer­re er si­de­lø­ben­de sta­dig­væk kom­po­nist og pi­a­nist. Han har la­vet mu­sik til over 100 film. Han op­træ­der i dag med ban­det De Græd Han har vun­det stri­be­vis af pri­ser. Bl. a.

TIRS­DAG 13. OK­TO­BER 2015 1962 Award of the Na­tio­nal Aca­de­my of Recor­ding Art and Sci­en­ce ( Gram­my) i USA for kom­po­si­tio­nen ’ Al­ley Cat’. 2005 Dan­marks Film Aka­de­mi, Æres- Ro­bert. 2006 Da­nish Mu­sic Award. 2009 Årets ver­dens­dan­sker, til­delt af Da­nes Wor­ldwi­de. 2013 Æres- Bo­dil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.