’’

BT - - NYHEDER -

Det be­tød, at det var be­græn­set, hvad jeg måt­te la­ve. Og så blev det ejen­dom­me, men det var lidt af et til­fæl­de

» Ejen­doms­in­ve­ste­rin­ger­ne be­gynd­te, for­di jeg hav­de en kon­kur­ren­ce­klau­sul, da jeg solg­te Me­tro­no­me. Det be­tød, at det var be­græn­set, hvad jeg måt­te la­ve. Og så blev det ejen­dom­me, jeg ka­ste­de mig over, men det var lidt af et til­fæl­de, « si­ger Bent Fa­bri­ci­us- Bjer­re til BT.

In­ve­ste­rin­ger­ne er ef­ter­føl­gen­de sket lø­ben­de via sel­ska­bet Me­to­rion, som han ejer sam­men med si­ne to søn­ner. En dyr skils­mis­se Si­den har Bent Fa­bri­ci­us- Bjer­re væ­ret igen­nem en skils­mis­se, da han i 2004 sag­de far­vel til hu­stru­en gen­nem 27 år An­ne Fa­bri­ci­us- Bjer­re. Det har væ­ret frem­me i me­di­er­ne, at skils­mis­sen ko­ste­de Bent Fa­bri­ci­us- Bjer­re ca. 33 mio. kro­ner.

Cir­ka fi­re år ef­ter kom og­så en fi­nanskri­se, der væl­te­de en lang ræk­ke ejen­doms­spe­ku­lan­ter. Men det har ik­ke rok­ket ved, at Bent Fa­bri­ci­usBjer­re og søn­ner­nes ejen­domsim­pe­ri­um er en mas­siv suc­ces.

Bent Fa­bri­ci­us- Bjer­re for­tæl­ler, at det er søn­ner­ne, der står for den dag­li­ge drift.

» Det er mi­ne to børn, der pas­ser for­ret­nin­ger­ne. Jeg er ude at spil­le he­le ti­den, « si­ger Bent Fa­bri­ci­us- Bjer­re til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.