Alderdommen

BT - - NYHEDER -

TIRS­DAG 13. OK­TO­BER 2015 Fa­mi­li­en Fa­bri­ci­us- Bjer­re Og den del af Fa­bri­ci­us- Bjer­har og­så ka­stet sig over re­re- im­pe­ri­et går og­så godt. stau­rant- og bar­drift i KøI hvert fald at døm­me ef­ter ben­havn, og det er den ene vær­di­er­ne i Hen­rik Fa­bri­cus­søn, Hen­rik Fa­bri­cus- Bjer­re, Bjer­res ´ hol­ding- sel­skab HFB der står for den del af fa­mi­liHol­ding Aps, hvor der lig­ger ens im­pe­ri­um. Iføl­ge Bør­sen næ­sten 50 mil­li­o­ner kro­ner dre­jer det sig om syv re­staui egen­ka­pi­tal. Tal­let kan dog ran­ter. Spi­se­ste­der­ne tæl­ler og­så dæk­ke over pen­ge tjent blandt an­det Fær­ge­kro­en og ved ejen­doms­han­del. Pro­me­na­den ved Ti­vo­li og Ud­over at væ­re en del af Ved Kaj­en i Nyhavn. ejen­domsim­pe­ri­et, så bor søn­ner­ne og­så godt. Hen­rik Bjer­re- Fa­bri­ci­us bor i Char­lot­ten­lund i en villa, der iføl­ge bo­lig­si­tet bo­lig­hed. dk er 22,4 mil­li­o­ner kro­ner værd i fri han­del. Og Poul Fa­bri­cus- Bjer­re bor på et land­sted i Kok­ke­dal nord for København. Iføl­ge den of­fent­li­ge vur­de­ring er ejen­dom­men 22,4 mil­li­o­ner kro­ner værd. Bent Fa­bri­ci­us- Bjer­re er en travl her­re. For­ret­nin­ger­ne står hans søn­ner for, men det be­ty­der ik­ke, at Bent Fa­bri­ci­usBjer­re lig­ger på den la­de si­de. Et kig på hans ka­len­der vi­ser, at den evigt ak­ti­ve pen­sio­nist sta­dig spil­ler mas­ser af mu­sik. Ale­ne i den­ne må­ned spil­ler han ti kon­cer­ter rundt om i lan­det med trio­en De Græd. Og i novem­ber må­ned har han fi­re kon­cer­ter. Der­u­d­over er Bent Fa­bri­ci­us- Bjer­re sta­dig en sær­de­les ak­tiv her­re, der sta­dig spil­ler ten­nis med ven­ner­ne Erik Brandt og Ed­die Skol­ler, selv­om han har run­det de 90 år. I de­cem­ber må­ned fyl­der han 91 år. Og på spørgs­må­let om, hvor­når han går på pen­sion har han sagt til Kri­ste­ligt Dag­blad: ‘ Det sør­ger Vor­her­re for’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.