Åben krig mel­lem mor og dat­ter

BT - - NYHEDER -

FAMILIEKRIG - ri­si­ke­re at skul­le gå fra hus og hjem.

» Ti­ne­ke Færch op­le­ve­de det som sult­ne kat­te, der sad rundt om mu­sen, « sag­de Ty­ge Tri­er, mens den 84- åri­ge kvin­de un­der sin ad­vo­kats to ti­mer lange pro­ce­du­re sad og kig­ge­de ned i bor­det for­an hen­de. Kun få gan­ge kig­ge­de hun op. End­nu fær­re gan­ge kig­ge­de hun på sin dat­ter i den mod­sat­te si­de af retslo­ka­let. vis­byr­den. Hvad ba­se­rer man si­ne på­stan­de på? Vi ved det ik­ke. Man frem­sæt­ter på­stan­de uden ske­len til, om der er no­gen do­ku­men­ta­tion, « sag­de Pe­ter Schra­di­eck. Stemp­let som ut­ro­vær­dig

I sid­ste uge af­gav Me­ret­he Færch for­kla­ring i sa­gen, men det var ik­ke man­ge de­tal­jer, hun kun­ne hu­ske fra den han­del, som ko­ste­de hen­de 57 mio. kr,. og som de se­ne­ste år har væ­ret ‘ gan­ske ut­ro­ligt be­la­sten­de’ for hen­de, som hen­des ad­vo­kat i går be­mær­ke­de.

Men ad­vo­kat Ty­ge Tri­er stemp­le­de i går Me­ret­he Fær­chs for­kla­ring som ‘ uvil­lig, for­kert og ut­ro­vær­dig’.

» Me­ret­he har ik­ke for­talt sand­he­den i lands­ret­ten. For­kla­rin­gen er ik­ke tro­vær­dig og må til­si­de­sæt­tes af lands­ret­ten, « sag­de Ty­ge Tri­er, der i går er­kend­te, at be­vis­byr­den må­ske ik­ke er løft et, men til­lag­de det min­dre be­tyd­ning end sin mod­part, da be­vis­fø­rel­sen i in­si­der- sa­ger er van­ske­lig at løft e, for­di in­gen med in­si­der­vi­den har en in­ter­es­se i at de­le ud af den.

» Der har in­gen mod­vil­je væ­ret. Vir­ke­lig­he­den er, at der in­gen do­ku­men­ta­tion er for ap­pel­lan­tens på­stan­de, « repli­ce­re­de Pe­ter Schra­di­eck.

Der fal­der dom i sa­gen 9. novem­ber.

Den 84- åri­ge Ti­ne­ke Færch solg­te i 2006 A- ak­tier i Færch Hol­ding til dat­te­ren Me­ret­he Færch. I 2008 blev vær­di­en af ak­tier­ne man­gedoblet, da Færch Hol­dings to­baksak­tier blev solgt til ame­ri­kan­ske Bri­tish Ame­ri­can To­bac­co. Ti­ne­ke Færch har tabt rets­sa­ger mod si­ne ad­vo­ka­ter for dår­lig og uet­isk rå­d­giv­ning. I 2011 op­sag­de Ti­ne­ke Fær­chs da­væ­ren­de ad­vo­kat købs­aft alen, for­di Me­ret­he Færch ik­ke hav­de over­holdt be­tin­gel­sen om, at hun skul­le eje ak­tier­ne i fuld­stæn­digt sæ­re­je. I 2014 tab­te Ti­ne­ke Færch sa­gen i by­ret­ten mod Me­ret­he Færch.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.