’’

BT - - NYHEDER - Erik Ste­ner Færch

KON­SE­KVENS Kri­gen mel­lem mor og dat­ter i fa­mi­li­en Færch har si­ne om­kost­nin­ger, for­tæl­ler Erik Ste­ner Færch, der støt­ter sin mor, Ti­ne­ke Færch, i kam­pen mod Me­ret­he Færch. » Fa­mi­li­en er ble­vet brudt, skå­ret li­ge midt over. Min sø­ster om­ta­ler ik­ke læn­ge­re mor som ‘ vo­res’ mor, « si­ger Erik Ste­ner Færch. Hun vil ha­ve ret­fær­dig­hed. Det hand­ler om, at hun er ble­vet snydt, bed­ra­get og be­stjå­let

Han for­kla­rer, at den 84- åri­ge mor, der in­den slags­må­let i Østre Lands­ret har tabt sa­gen i by­ret­ten og tabt sa­ger mod si­ne tid­li­ge­re rå­d­gi­ve­re, næg­ter at gi­ve op for i ste­det at ny­de de sid­ste år af sit liv,

» Hun vil ha­ve ret­fær­dig­hed. Det hand­ler om, at hun er ble­vet snydt, bed­ra­get og be­stjå­let, « si­ger Erik Ste­ner Færch. Tal­blind

Hvor­dan kun­ne hun væ­re uvi­den­de om, at ak­tier­ne vil­le sti­ge i vær­di?

» Min mor er tal­blind. Mor og far la­ve­de den de­ling, at min mor stod for hus­hold­nin­gen, mens min far tog sig af det med pen­ge­ne. Det har hun al­drig vidst no­get om, for hun har al­drig talt med min far el­ler an­dre om pen­ge, « si­ger Erik Ste­ner Færch, der af­vi­ser, at det i vir­ke­lig­he­den er ham - som det i går blev an­ty­det - der træk­ker i trå­de­ne, for­di han er gå­et glip af en for­mue.

» In­den min far dø­de, lo­ve­de jeg ham, at jeg vil­le hjæl­pe og støt­te mor. Jeg vil nok gå glip af en bid, men jeg kom­mer ik­ke til at mang­le no­get, « si­ger han.

Me­ret­he Færch har ik­ke øn­sket at ud­ta­le sig til BT. ufj o

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.