Styr uden om fors

BT - - PRIVATOKONOMI - Kim Va­len­tin, pri­va­tø­ko­no­misk rå­d­gi­ver

PRI­VA­TØ­KO­NO­MI Ef­ter­hån­den kan man nær­mest for­sik­re alt - li­ge fra fladskær­men til kind­tæn­der­ne. Men man­ge dan­ske­re har svært ved at fin­de vej i jung­len, og langt de fle­ste er der­for for­kert for­sik­re­de, fast­slår en ræk­ke eks­per­ter, som BT har talt med. I rig­tig man­ge til­fæl­de er der ta­le om over- el­ler dob­belt­for­sik­ring, hvor man kø­ber en va­re, som man re­elt ik­ke har brug for.

Og ek­semp­ler­ne er man­ge: Kæ­re­ste­par, der er flyt­tet sam­men, be­ta­ler for to ind­bo­for­sik­rin­ger, selv om de kun får ud­be­ta­ling fra ét sel­skab i til­fæl­de af ska­de.

Folk teg­ner pri­va­te ulyk­kes­for­sik­rin­ger, selv om de har et iden­tisk pro­dukt via ar­bej­det, der og­så gæl­der i fri­ti­den.

Og døds­falds­dæk­nin­gen er ik­ke ned­ju­ste­ret, selv om for­mu­en og fri­vær­di­en er vok­set.

» Langt stør­ste­delen af dan­sker­ne er fak­tisk over- el­ler un­der­for­sik­re­de i en el­ler an­den grad. Der­for er det en god idé at spør­ge sig selv om, hvad man re­elt har be­hov for, « si­ger pri­va­tø­ko­no­misk rå­d­gi­ver Kim Va­len­tin. Store be­spa­rel­ser Pro­ble­met bli­ver be­kræf­tet af Ric­car­do Krogh Pesca­to­ri, der er kom­mu­ni­ka­tions­kon­su­lent hos GF For­sik­ring:

» Der er in­gen tvivl om, at rig­tig man­ge dan­ske­re er for­kert for­sik­ret. Nog­le be­ta­ler for me­get i for­hold til, hvad de har brug for, mens an­dre kan få et pro­blem i for­hold til er­stat­ning, hvis der sker en ska­de. «

Og der kan væ­re rig­tig man­ge pen­ge at spa­re ved at gi­ve for­sik­rin­ger­ne et grun­digt ef­ter­syn og væl­ge den bil­lig­ste og bed­ste løs­ning, fast­slår den uaf­hæn­gi­ge pen­sions- og for­sik­rings- rå­d­gi­ver An­ders Val­de­mar Juhl:

» Der kan nemt væ­re be­spa­rel­ser på mel­lem 30 og 40 pro­cent om året ved at kig­ge på fa­mi­li­ens sam­le­de for­sik­rin­ger, så for en gen­nem­snit­lig hus­stand, som be­ta­ler mel­lem 20.000 og 25.000 kr. om året, er der me­get at hen­te, « si­ger An­ders Val­de­mar Juhl fra Uvil­di­graad. dk.

Han er enig i, at man­ge dan­ske­re bør tjek­ke, om de er over­for­sik­re­de el­ler har en dob­belt­dæk­ning af vis­se for­sik­rin­ger.

» Der er for ek­sem­pel man­ge, der har livs­for­sik­ring gen­nem fag­for­bun­det samt en grup­pe­livs­for­sik­ring, som ty­pisk bli­ver teg­net i ban­ken. Det gi­ver god me­ning at lø­be det igen­nem for at se, om man be­ta­ler for me­re, end man har brug for. «

An­ders Val­de­mar Juhl pe­ger des­u­den på, at kun­der hos elek­tro­nik­bu­tik­ker el­ler rej­sesel­ska­ber of­te bli­ver prak­ket dy­re for­sik­rin­ger på, selv om de i for­vej­en er dæk­ket af ind­bo- for­sik­rin­gen. Kig på det hvert tred­je år Den mod­sat­te si­tu­a­tion – un­der­for­sik­ring - er dog og­så ud­bredt på nog­le om­rå­der, her­un­der ind­bo­for­sik­rin­gen, på­pe­ger eks­per­ter­ne. » Det ty­pi­ske sce­na­rie er, at folk glem­mer at tæn­ke over, at de­res ind­bo er ste­get i vær­di, når de for ek­sem­pel kø­ber ny elek­tro­nik, kunst, smyk­ker el­ler en dyr ra­cer­cy­kel, « si­ger Ric­car­do Krogh Pesca­to­ri fra GF For­sik­ring. At em­net er et ’ lavin­ter­es­se­om­rå­de’, er en af år­sa­ger­ne til dan­sker­nes for­sik­rings- rod, på­pe­ger An­ders Val­de­mar

Juhl. Katrine Pe­der­sen, 25 år. Stu­de­ren­de fra København » Jeg sy­nes, jeg har godt styr på mi­ne eg­ne for­sik­rin­ger, men ik­ke på for­sik­rings­mar­ke­det ge­ne­relt. Det svæ­re, sy­nes jeg, er at vi­de, om man er dæk­ket, hvis man kom­mer ud for en ska­de. Alt­så, hvad de en­kel­te for­sik­rin­ger helt præ­cis dæk­ker. «

TIRS­DAG 13. OK­TO­BER 2015

» Jeg la­ver et tjek en gang om året, da jeg har en for­sik­rings­ord­ning, som sti­ger au­to­ma­tisk hvert år, så jeg hol­der godt øje med den. Jeg sy­nes, der er gråzo­ner ved ting, som går i styk­ker. Der kan man godt væ­re i tvivl om, hvor­dan det skal an­mel­des, og om, hvor­når no­get er ufor­ud­set el­ler ej. « » Det er et par år si­den, jeg har kig­get det igen­nem sidst. Jeg har godt tænkt på, at jeg skul­le ha­ve kig­get det igen­nem si­den­hen for at se, om der er nog­le bil­li­ge­re, til­sva­ren­de løs­nin­ger, men jeg er ik­ke kom­met i mål med det. Det ta­ger og­så ba­re så fryg­te­lig lang tid at sæt­te sig ind i. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.