Sik­rings­fæl­der­ne

BT - - PRIVATOKONOMI -

TIRS­DAG 13. OK­TO­BER 2015 Ta­lat Baysal, 33 år. Elek­tri­ker fra Al­le­rød » Jeg tror, man skal væ­re et ge­ni ef­ter­hån­den for at kun­ne hol­de styr på de præ­ci­se dæk­nings­for­hold. I store træk har jeg styr på det, men hvis man læ­ser det med småt, så skal der nok vi­se sig nog­le lidt an­dre for­hold. Of­te hæn­ger den ene pa­ra­graf sam­men med en an­den pa­ra­graf og så frem­de­les. Og skal man sæt­te sig helt ind i de præ­ci­se for­hold, så kan man en­de med at sid­de og bru­ge rig­tig lang tid på det. Det er min tid for dy­re­bar til. «

Man­ge dan­ske­re har to el­ler tre rej­se­for­sik­rin­ger uden at vi­de det. Når du kø­ber en rej­se­for­sik­ring selv­stæn­digt gen­nem rej­se­bu­reau­et – f. eks. ba­ga­ge- el­ler kon­kurs­dæk­ning - skal du der­for væ­re op­mærk­som på, om du al­le­re­de er sik­ret gen­nem din ind­bo- for­sik­ring el­ler via dit kre­dit­kort.

Man­ge dan­ske­re har teg­net en så­kaldt døds­falds­dæk­ning, der ud­be­ta­les som et en­gangs­be­løb el­ler en må­ned­lig ud­be­ta­ling til de ef­ter­lad­te i til­fæl­de af, at du skul­le dø. Men vær op­mærk­som på at til­pas­se for­sik­rings­sum­men, hvis du/ I har få­et en stor fri­vær­di i bo­li­gen el­ler stør­re for­mue på an­den vis.

Har du øget vær­di­en af dit ind­bo, si­den du teg­ne­de for­sik­rin­gen? F. eks. ny elek­tro­nik, smyk­ker, kunst el­ler dyrt in­te­r­i­ør? Så bør du un­der­sø­ge, om for­sik­rings­sum­men sta­dig stem­mer overens med di­ne ejen­de­le. El­lers kan det i vær­ste fald bli­ve svært at få er­stat­ning i til­fæl­de af ind­brud og ska­der. Hvis du for­sik­rer dig for 500.000 kro­ner, men du i vir­ke­lig­he­den har vær­di­er for 1 mil­li­on kro­ner, er du un­der­for­sik­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.