Skal be­vi­se jom­fru­e­lig­hed

BT - - NYHEDER -

DO­KU­MEN­TA­TION Fle­re gan­ge er over­læ­ge Char­lot­te Wil­ken- Jen­sen fra gy­næko­lo­gisk af­de­ling på Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal ble­vet op­søgt af mus­lim­ske kvin­der, der på tær­s­k­len til æg­te­skab har brug for at kun­ne over­be­vi­se fa­mi­lie og svi­ger­fa­mi­lie om, at de al­drig har dyr­ket sex. Der­for be­der kvin­der­ne om et læ­ge­ligt do­ku­ment, der kan over­be­vi­se om­gi­vel­ser­ne om, at jom­fruhin­den er in­takt. Det for­tæl­ler over­læ­gen til Ra­dio24­syv.

» De for­tæl­ler ty­pisk, at det er de­res svi­ger­mor, som har for­langt, at de skal ha­ve så­dan et do­ku­ment, for at de kan bli­ve gift med den mand, der er ud­set til dem, « si­ger Char­lot­te Wil­ken- Jen­sen.

Hun un­der­stre­ger, at det er en myte, at man al­tid kan se på kvin­dens jom­fruhin­de, hvor­vidt hun har haft sex.

» Nog­le gan­ge når vi der­til, at de sim­pelt­hen er så des­pe­ra­te, at vi skri­ver en er­klæ­ring. Per­son­ligt vil jeg en­de med at skri­ve den er­klæ­ring vel­vi­den­de, at jeg i vir­ke­lig­he­den ik­ke har kun­net se det ( om de har haft sex, red.) Når de for at kom­me vi­de­re i de­res liv har brug for, at den ( jom­fruhin­den, red.) ser helt nor­mal ud, så skri­ver jeg det, « si­ger Char­lot­te Wil­ken- Jen­sen til Ra­dio24­syv og til­fø­jer, at hun har skre­vet så­dan en er­klæ­ring tre- fi re gan­ge i sin kar­ri­e­re. Den ame­ri­kan­ske fi lm­stjer­ne As­hley Judd af­slø­rer nu, at hun som helt ung sku­e­spil­ler i Hol­lywood blev se­x­chi­ka­ne­ret af én af fi lm­by­ens mest magt­ful­de bos­ser. » Han lok­ke­de mig med op på sit væ­rel­se, un­der på­skud af, at han vil­le snak­ke frem­ti­di­ge rol­ler. Og jeg skul­le kæm­pe for ik­ke at li­de end­nu vær­re over­greb, « si­ger Judd til bla­det Va­ri­e­ty.

FO­TO: AFP Eft er­å­ret er tv- tid i USA. Det vrim­ler med nye tv- show. Men det er ik­ke al­le, der kla­rer sig li­ge godt. Så­le­des er den nye ver­sion af ’ The Mup­pet Show’ lidt af en fi asko. Over halv­de­len af se­er­ne er al­le­re­de hop­pet fra og Ker­mit og co. tru­es af snar­lig afl ys­ning. Et an­det show, der iføl­ge eks­per­ter­ne snart får kni­ven, er Rob Lowes ’ The Grin­der’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.