’’

BT - - NYHEDER - Al­lan

gæst stak af med jak­ke, spil, te­le­fo­ner og elek­tro­nik. Fa­mi­li­ens for­sik­ring vil­le for­ment­lig dæk­ke det me­ste, un­ger­ne vil­le få en op­da­te­ret PS- spil­pak­ke, Ma­ri­an­ne en ny jak­ke og hu­sets mo­bil­te­le­fo­ner bli­ve op­da­te­ret til de ny­e­ste mo­del­ler. For­sik­rings­sel­ska­ber­nes sam­le­de ind­brud­ser­stat­nin­ger lå im­mer­væk på 885 mil­li­o­ner kro­ner i 2014 og på den for­ker­te si­de af en mil­li­ard kro­ner i 2012 og 2013. Ja­men, jeg har kun så­dan et lil­le lor­tefjern­syn der­hjem­me

Men de ma­te­ri­el­le ting er li­ge­gyl­di­ge. Det er ble­vet et psy­ko­lo­gisk spil, hvor det for Jo­hn hand­ler om – helt ned til de ord, han væl­ger – at be­va­re et psy­kisk over­tag. Det er mit hjem. Det er mig, der sty­rer. Jeg skal væ­re i kon­trol.

» Alt­så ... I den­ne si­tu­a­tion er jeg li­geg­lad med spil­let og spil­lets vær­di, men jeg er skuf­fet over, at du ik­ke over­hol­der vo­res af­ta­ler, « si­ger Jo­hn. For få mi­nut­ter si­den har de jo gi­vet hin­an­den hånd på, at de ik­ke vil lø­be om hjør­ner med hin­an­den. Man­den med kni­ven ta­ger bå­de spil og jak­ke og læg­ger det fra sig på en af stu­ens so­fa­er.

» Und­skyld. Jeg vil­le ba­re ger­ne ha­ve det spil, « si­ger han.

På gul­vet tæt ved dø­ren til en­tre­en har man­den stil­let fa­mi­li­ens tv, et 42 tom­mer So­ny med en del år på ba­gen, klar til at ta­ge med. Han har lagt et bil­ligt bei­ge fle­e­ce­tæp­pe fra Net­to hen over fjern­sy­net. Stu­ens to an­dre plai­der er dy­re og af tyk uld. Al­lan har valgt det ene­ste uden vær­di.

» Ved du hvad, al­le de tæp­per, vi har her i stu­en, er nog­le, vi har få­et i ga­ve, så er du ik­ke sød at la­de dem lig­ge? « , spør­ger Jo­hn.

Okay, okay, nik­ker man­den med kni­ven og smi­der tæp­pet tilbage i so­fa­en. Fjern­sy­net skul­le hæm­me ty­ven » Og helt ær­ligt, det fjern­syn er fem­seks år gam­melt, jeg tror end ik­ke, vi vil kun­ne få 800 kro­ner for det i Den Blå Avis. Det er in­tet værd. «

» Ja­men, jeg har kun så­dan et lil­le lor­tefjern­syn der­hjem­me, « si­ger man­den med kni­ven.

Det slår Jo­hn, at det er dumt at lok­ke fjern­sy­net fra ham. Den frem­me­de skal da net­op ha­ve det fjern­syn med, så han er hæm­met af at skul­le slæ­be rundt på det.

» Nu går jeg ud og lå­ser op, det kan sag­tens væ­re bag i bi­len, « si­ger Jo­hn. Han hum­per ud i en­tre­en, åb­ner ho­ved­dø­ren og ned ad trap­pen til fa­mi­li­ens Vol­vo sta­tioncar. Han åb­ner bag­klap­pen. Man­den med kni­ven føl­ger ef­ter ham med fjern­sy­net i ar­me­ne og fjer­n­be­tje­nin­gen i lom­men. Jo­hn hum­per op for at lå­se ho­ved­dø­ren, og da han kom­mer ned ad trap­pen i mor­gen­mør­ket, kan han se, at man­den har lagt kni­ven fra sig ved si­den af fjern­sy­net. Bag i bi­len.

Jo­hn smi­der si­ne kryk­ker ind på bag­sæ­det og sæt­ter sig ved rat­tet. Ty­ven sæt­ter sig i pas­sa­ger­sæ­det, og Jo­hn be­mær­ker, at den frem­me­de ta­ger sik­ker­heds­se­le på.

Hvor fan­den skal jeg kø­re hen? Ik­ke til vo­res egen bank, så får han for man­ge pen­ge med. Ik­ke in­dad mod by­en. Vi skal langt væk fra me­tro og S- tog. Jo­hn tæn­ker, mens han star­ter bi­len og bak­ker ud. Han

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.