’’

BT - - NYHEDER - Jo­hn

Det bed­ste, du kan gø­re nu, er at ta­ge fjern­sy­net og lø­be rundt til de an­dre hæ­veau­to­ma­ter og hæ­ve så me­get, du kan nå, in­den jeg kom­mer hjem og spær­rer kor­tet kom­mer i tan­ke om to ban­ker, som lig­ger li­ge over­for hin­an­den på Pe­ter Bangs Vej, få mi­nut­ters kør­sel væk. En for­ma­nen­de kø­re­tur Kø­re­tu­ren er lang nok til, at tavs­he­den bli­ver på­fal­den­de:

» Jeg hå­ber for dig, at når du har skaf­fet pen­ge nok til at be­ta­le din gæld, at du ta­ger dit liv op til genover­vej­el­se. Det er da ik­ke et vær­digt liv at leve, at man må bry­de ind i folks hjem om nat­ten for at skaf­fe pen­ge, « si­ger Jo­hn og bry­der stil­he­den. Bag­ef­ter kan han ik­ke hu­ske præ­cis, hvad han me­re får sagt. Men han kan hu­ske, at han ta­ger sig selv i at do­ce­re lidt igen. Det er godt nok en ty­pisk Jo­hn- ting, tæn­ker han om sig selv. Den frem­me­de lyt­ter. » Arh, men, det er og­så no­get lort. Jeg vil ger­ne ud af det, « si­ger han så.

Klok­ken er 6.40, da Jo­hn hol­der ind ved kryd­set Pe­ter Bangs Vej og Dal­gas Bou­le­vard. Der lig­ger en Lån & Spar Bank få me­ter væk.

» Skynd dig at lø­be hen og hæ­ve. Tret­ten- nul- fi­re, « si­ger Jo­hn og gentager ko­den til sit dan­kort.

Han skyn­der be­vidst på den frem­me­de for at stres­se ham lidt. Det er vig­tigt, at det er ty­ven og ik­ke Jo­hn, der går til ban­ken. Må­ske vil ka­me­ra­et ved hæ­veau­to­ma­ten få et klart bil­le­de af hans an­sigt. Den frem­me­de løs­ner sik­ker­heds­se­len og går ud. Han kom­mer util­freds tilbage. Han har hæ­vet, men kun­ne kun få 2.000 kro­ner ud. Han skyl­der sin narko­bag­mand 30.000. Jo­hn si­ger, at han jo li­ge­som ik­ke er her­re over hæ­ve­lof­tet. Han sti­ger ud af bi­len, åb­ner bags­mæk­ken og træk­ker fjern­sy­net halvt ud:

» Det bed­ste, du kan gø­re nu, er at ta­ge fjern­sy­net og lø­be rundt til de an­dre hæ­veau­to­ma­ter og hæ­ve så me­get, du kan nå, in­den jeg kom­mer hjem og spær­rer kor­tet, « si­ger Jo­hn og hin­ker tilbage til fø­rer­sæ­det.

Bag­ef­ter vil in­gen af dem kun­ne hu­ske, om de si­ger no­get til far­vel. Det er hel­ler ik­ke sid­ste gang, de vil mø­de hin­an­den.

Da Jo­hn kø­rer væk, står den hæt­te­klæd­te tyv tilbage på for­to­vet med fjern­sy­net i fav­nen. Det­te er det tred­je af i alt fem ka­pit­ler. De før­ste to ka­pit­ler blev bragt den 11. og 12. ok­to­ber. De kan læ­ses på b. dk. De sid­ste to ka­pit­ler brin­ges de kom­men­de da­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.