’’

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Malmquist.

Et øje­blik ef­ter står vi 15 mand ude på vej­en, og vi for­pur­rer indbruddet. Og po­li­ti­et fan­ger dem. En græker og en al­ba­ner hjem til et gen­nem­ro­det hus.

Han me­ner, at po­li­ti­et i hø­je­re grad skal ef­ter­for­ske ind­brud i ste­det for at bru­ge ti­den på at stå vagt ved ter­r­or­mål:

» Det er jo umu­ligt at pas­se på al­le mi­no­ri­te­ter. Hvis ter­r­o­ri­ster­ne vil slå til, så gør de det. «

Hel­le Ege­lund bor ved si­den af den sti, der går ned til Åls­går­de Sta­tion, som man­ge af ty­ve­ne bru­ger som flugt­vej til to­get. Hun op­le­ver, at sko, der før stod ude for­an ho­ved­dø­ren, plud­se­lig er pla­ce­ret læn­ge­re ne­de ad ind­kørs­len. El­ler at en pot­te­plan­te står et nyt sted. An­dre gan­ge er det gre­ne el­ler då­ser, der bli­ver lagt mær­ke­li­ge ste­der.

» Hvis de kan se, vi har ryk­ket det tilbage, kan de jo reg­ne ud, vi er hjem­me, « si­ger Hel­le Ege­lund.

De mær­ke­li­ge hæn­del­ser og mar­ke­rin­ger fort­sæt­ter, selv om ind­brud­de­ne er stil­net af. Hel­le Ege­lund me­ner li­ge­som Jo­hn­ny Ol­sen, at po­li­ti­et bør ha­ve fle­re res­sour­cer til efterforskning:

» Som en po­li­ti­mand for­tal­te mig, da han kom her­ud: ’ Ja, jeg har hel­ler ik­ke ta­get det her job for at stå vagt. Jeg vil ef­ter­for­ske!’ « , si­ger Hel­le Ege­lund.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.