Ti­mer om ugen

BT - - NYHEDER -

ma for en dansk po­li­ti­be­tjent.

Ske­ma­et stam­mer fra en mand­lig po­li­ti­be­tjent hos Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti og er fra sep­tem­ber må­ned i år.

Det vi­ser en må­ned, der sam­let be­står af 231 ti­mer, hvil­ket gi­ver en gen­nem­snit­lig ar­bejds­u­ge på 57 ti­mer for be­tjen­ten.

» Der er ta­le om en fa­mi­lie­far med ko­ne og to børn. Det ske­ma, han har, er på in­gen må­de ek­stra­or­di­nært. Så­dan ser det fak­tisk ud for man­ge. Det er no­get, man kan hol­de til i lidt tid. Men si­den ter­r­or­an­gre­bet i fe­bru­ar har det stort set væ­ret så­dan li­ge si­den, « for­kla­rer Jør­gen Jen­sen, der er for­mand for Ves­teg­nens Po­li­ti­for­e­ning. På al­le ti­der af døg­net I ske­ma­et fra be­tjen­ten kan man se, at vag­ter­ne skif­ter mel­lem alt fra 7,5 ti­mers vag­ter til 15 ti­mer. Og så be­gyn­der vag­ter­ne på vidt for­skel­li­ge tids­punk­ter af døg­net. Nog­le be­gyn­der klok­ken 07.00 om mor­ge­nen. An­dre be­gyn­der klok­ken 23.00 om af­te­nen og slut­ter først næ­ste mor­gen. Og så­dan­ne vag­ter kan uden pro­ble­mer lig­ge li­ge op ad hin­an­den. der. Så får ved­kom­men­de 50 pro­cent i ti­me­til­læg – så 12 ti­mer bli­ver 18 ti­mer i over­ar­bejds­til­læg. Men det er sta­dig ik­ke sjovt. Pres­se­de bør­ne­fa­mi­li­er

Spe­ci­elt hvis man har børn, som har fød­sels­dag den dag. Folk er pres­se­de, og der er in­gen tvivl om, at det er en kæm­pe be­last­ning for fa­mi­li­en. Som du kan se på ske­ma­et for be­tjen­ten, så ar­bej­der en be­tjent og­så på al­le ti­der af døg­net.

Og den her spe­ci­fik­ke be­tjent, som jeg ken­der, han må væ­re træt en gang imel­lem, « ud­dy­ber Jør­gen Jen­sen.

Po­li­ti­be­tjen­te­ne i det dan­ske po­li­ti har krav på at få de­res vagt­plan fi­re uger for­ud. In­den for de fi­re uger ko­ster ind­dra­gel­se af en fri­dag 50 pro­cent oveni over­ar­bejds­tids- kon­to­en. Hvil­ket er en af år­sa­ger­ne til, at dansk po­li­ti står med pro­ble­mer, da en stor del af be­tjen­te­ne har op­ar­bej­det enor­me mæng­der af­spad­se­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.