Re­gion fy­rer 170 an­sat­te

BT - - NYHEDER -

BE­SPA­REL­SER In­gen har væ­ret i tvivl om, at Re­gion Midtjyl­lands igang­væ­ren­de spa­reø­vel­se på 699 mio. kr. vil­le kom­me til at ko­ste job på sy­ge­hu­se­ne. Nu har man et kon­kret tal for hvor man­ge. I alt er 170 an­sat­te i Re­gion Midtjylland ble­vet vars­let om, at de står til fy­ring. Det sker i en ka­ba­le, hvor i alt 620 stil­lin­ger bli­ver ned­lagt på tværs af re­gio­nen. Det skri­ver Vi­borg Fol­ke­blad.

Der­med er det lyk­ke­des at ned­læg­ge 450 stil­lin­ger i for­bin­del­se med na­tur­lig af­gang el­ler om­pla­ce­rin­ger.

» Tilbage er i alt 170 me­d­ar­bej­de­re, hvor det ik­ke er lyk­ke­des at fi nde om­pla­ce­rings­mu­lig­he­der. De har nu al­le få­et brev om, at de er op­sagt. Nog­le har helt op til et halvt års op­si­gel­ses­pe­ri­o­de, og det er klart, at hvis der op­står nye mu­lig­he­der for, at de kan bli­ve i lø­bet af den pe­ri­o­de, så står de først i kø­en, « for­tæl­ler Jørn Mørup, der er af­de­lings­chef for Kon­cern HR, Løn- og Per­so­na­le i Re­gion Midtjylland.

Be­spa­rel­ser­ne ram­mer bredt for­delt over de for­skel­li­ge fag­grup­per, men en­kel­te af­de­lin­ger ta­ger mod stør­re hug.

Ek­sem­pel­vis bio­a­na­ly­ti­ker­ne, hvor 50 me­d­ar­bej­de­re bli­ver be­rørt af be­spa­rel­ser­ne. Den 69- åri­ge bri­te Angus De­a­ton er vin­de­ren af det­te års No­bel­pris i øko­no­mi. Det er hans op­sigtsvæk­ken­de forsk­ning i, hvor­dan folk for­bru­ger de­res pen­ge, øko­no­misk ulig­hed, fat­tig­dom og vel­færd, der e ba­ne­bry­den­de. Ud­over ære og ver­dens­be­røm­mel­se mod­ta­ger han en me­dal­je, et diplom og 10 mio. sven­ske kro­ner. Pan­dora ryk­ker end­nu tæt­te­re på en af ver­dens stør­ste me­die­kon­cer­ner. Det dan­ske sel­skab med­del­te i går, at det ud­vi­der sin stra­te­gi­ske al­li­an­ce med Walt Dis­ney. For Pan­dora be­ty­der aft alen, at sel­ska­bet al­le­re­de fra næ­ste må­ned kan lan­ce­re sin Dis­ney- kol­lek­tion i 13 mar­ke­der i Asi­en og Stil­le­havs­om­rå­det i lan­de som Au­stra­li­en, Ja­pan og Ki­na.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.