’ As­sad skal gå af’

BT - - NYHEDER -

SY­RI­EN lan­de­ne om, hvad der var den rig­ti­ge vej at gå i for­hold til, om man skul­le sat­se på at få fjer­net As­sad fra mag­ten el­ler la­de væ­re. Nu er uden­rigs­mi­ni­stre­ne eni­ge:

» Der bli­ver ik­ke va­rig fred med As­sad ved ro­ret i Sy­ri­en. Det er vig­ti­ge­re for mig, end med hvil­ken ha­stig­hed man even­tu­elt måt­te øn­ske sig, for­an­drin­gen i Sy­ri­en skul­le ske. Ved at sen­de det sig­nal så ved re­sten af ver­den præ­cis, hvor vi står i for­hold til As­sad, « si­ger Kri­sti­an Jen­sen. Den rus­si­ske fak­tor I slut­nin­gen af sep­tem­ber be­gynd­te Rusland ef­ter fi­re år med kon­flikt i Sy­ri­en at blan­de sig mi­li­tært, og de bom­ber nu dag­ligt mål i Sy­ri­en.

Men bom­ber­ne ram­mer ik­ke blot Is­la­misk Stat ( IS) - de ram­mer og­så mo­de­ra­te op­rørs­grup­pe støt­tet af Ve­sten.

Fra EUs si­de for­døm­mer man den rus­si­ske in­ter­ven­tion, der iføl­ge uden­rigs­mi­ni­stre­ne gør kon­flik­ten end­nu me­re van­ske­lig at lø­se:

» Kon­klu­sio­nen er en klar for­døm­mel­se af den rus­si­ske ind­blan­ding i Sy­ri­en- kri­sen. Det har ab­so­lut ik­ke væ­ret med til at for­bed­re den, tvær­ti­mod har Ruslands age­ren for­vær­ret si­tu­a­tio­nen. Net­op for­di de­res bom­ber er må­l­ret­tet ef­ter at be­skyt­te As­sad frem for at be­kæm­pe ISIL ( et an­det navn for Is­la­misk Stat, red.), « si­ger Kri­sti­an Jen­sen, der dog fast­slår, at det ik­ke får EU til at di­ske op med nye sank­tio­ner over for Rusland:

» I før­ste om­gang ta­ger vi de diplo­ma­ti­ske skridt til at få lagt pres på Rusland – til bå­de at respek­te­re in­ter­na­tio­na­le reg­ler om luftrum og ukræn­ke­lig­he­den, og for det an­det for at få dem til at stop­pe den må­de, de op­trap­per kon­flik­ten på, og til gen­gæld prø­ve at få dem med i ar­bej­det om at ska­be en po­li­tisk løs­ning, der kan ska­be hold­bar fred, « si­ger Kri­sti­an Jen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.