’’

BT - - KULTUR -

Der er man­ge af os sangskri­ve­re, der in­si­ste­rer på at ud­gi­ve vo­res livs­drøm­me i mu­si­kalsk form. Og­så selv­om der ik­ke er no­gen, der ven­ter på dem. Jeg har selv gjort det fl ere gan­ge. Brugt tid af mit liv på ud­gi­vel­ser, in­gen rig­tig har bedt om. Et al­bum, der må­ske – må­ske ik­ke – bli­ver spil­let på de ra­dio­sta­tio­ner, der bat­ter. FOR LET’S FA­CE it. Det er da det, vi hå­ber, vil ske. Jeg har knok­let på dét al­bum, mit sta­te­ment, min in­si­ste­ren på at fast­hol­de mu­sik­ken for evigt. For­di: Uden ind­spil­ning af mu­sik­ken bli­ver vi hver­ken hørt, set el­ler op­le­vet. Og det er det, vi vil. Si­ge no­get. Afl eve­re no­get. Til dig. Mu­sik er kom­mu­ni­ka­tion, og er der in­gen, der hø­rer, hvad vi si­ger, er mis­sio­nen sim­pelt­hen ik­ke lyk­ke­des. Den­ne gang, alt­så. Når man bli­ver ved, selv med en halv­stø­vet dåb­sat­test i bag­lom­men, er det jo for­di, det er nød­ven­digt, for­lø­sen­de, en kæm­pe til­freds­stil­lel­se og en stor del af li­vet MEN DET ER ik­ke en ho­ved­løs ’ bli­ven ved’ med at gø­re det, man al­tid har gjort, ’ ba­re for­di.’ Det er ik­ke en fi ks idé. De fl este mod­ne sangskri­ve­re, der ud­gi­ver mu­sik, har væ­ret på ba­nen i man­ge år. Det duk­ker ik­ke op over nat­ten. Når man bli­ver ved, selv med en halv­stø­vet dåb­sat­test i bag­lom­men, er det jo for­di, det er nød­ven­digt, for­lø­sen­de, en kæm­pe til­freds­stil­lel­se og en stor del af li­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.