Fø­lel­ser­nes sei­s­mo­graf

BT - - NAVNE -

Fa­de­ren

Ann

Car­la

For­tal­te

var di­rek­tør for Ba­ne­gårds­ho­tel­let i Hjør­ring og mo­de­ren hjalp til. Hun så sin før­ste ’ rig­ti­ge’ te­a­ter­fo­re­stil­ling som 20- årig og nå­e­de at ud­dan­ne sig halv­hjer­tet til tand­læge­kli­ni­kas­si­stent, in­den hun - om­trent ved et til­fæl­de - blev op­ta­get på Sta­tens Te­a­ter­sko­le.

Eleo­nora bor på Fre­de­riks­berg med sin mand Ras­mus Wind­feld og si­ne to børn, Osvald på 11 og Car­la på 21 samt hund­en Hu­go.

har hun med in­struk­tør Em­met Fei­gen­berg.

i TV2- pro­gram­met ’ Stjer­ner­ne på slot­tet’ sid­ste år, at hun som nyud­dan­net sku­e­spil­ler kun fi k kort tid at leve i af læ­ger­ne, der ik­ke kun­ne fi nde ud af, hvor­for hun plud­se­lig var ble­vet lam. Syg­dom­men gik i sig selv igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.