3x

BT - - TV -

JUST WRIGHT Les­lie Wright er den li­ge­frem­me fy­si­o­te­ra­pe­ut, som får sit livs drømm­ejob, da hun skal ar­bej­de for den be­røm­te ba­sket­ball­spil­ler Scott McK­night. Alt går godt, li­ge ind­til Les­lie be­gyn­der at fal­de for McK­night. BRAND- BØR­GE RYK­KER UD Brand- Bør­ge og Alf og Fritz bli­ver på grund af Al­fs ut­ræt­te­li­ge trang til lag­ka­ger ro­det ind i en kri­mi­aff ære.

Kl. 21.00

Kl. 20.35

sty re si­ne su­per­kræft er. Der­for fi nder han na­tur­ligt sam­men med to af sko­lens an­dre ud­stød­te: den stille, smuk­ke pi­ge Sa­rah og sko­lens nørd, den UFO- fi kse­re­de Sam. Jo­hn fo­rel­sker sig ho­ved­kulds i Sa­rah, bli­ver ven­ner med Sam og be­gyn­der at leve et men­ne­ske­ligt te­e­na­ge­liv. Men så an­kom­mer en grup­pe sort­klæd­te dræbere for at fær­dig­gø­re de­res et­ni­ske ud­rens­ning. Rol­len som Jo­hn Smith spil­les af­den bri­ti­ske sku­e­spil­ler Alex Pet­ti­fy­er, som i fi lmen spil­ler si­de om si­de med Shar­lto Cop­ley fra ’ Hit­man’, The of­fi ce’og ’ Eks­ko­nerns klub’. ( Ka­nal 5) Jo­hn ( Num­ber Four”. er på fl ugt fra en mystisk døds­pa­trul­je i den ame­ri­kan­ske thriller ” I Am

Fo­to: Di­scove­ry Networks

Qu­e­en La­ti­fah.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.