Jag­tet af ali­ens

BT - - TV -

THRILLER

I Am Num­ber Four’ er in­stru­e­ret af D. J. Caru­so (’ Dis­tur­bia’) og pro­du­ce­ret af eks­plo­sions­fa­na­ti­ke­ren Mi­cha­el Bay ( ’ Ar­ma­ged­don’, ’ Trans­for­mers’), så in­gre­di­en­ser­ne til en va­ske­æg­te te­e­na­get­hril­ler er til­sat. 15- åri­ge Jo­hn Smith er en no­get spe­ci­el te­e­na­ger, der sam­men med ot­te an­dre num­me­re­re­de børn undslap den to­ta­le øde­læg­gel­se af hjem­pla­ne­ten ’ Lo­ri­en’ som spæ­de. Nu skju­ler de sig på pla­ne­ten Jor­den. Jo­hn og de an­dre ot­te er på kon­stant fl ugt fra en be­sti­alsk døds­pa­trul­je, som er ud­sendt fra en fj ern pla­net for at ud­ryd­de dem, in­den de for­mår at fø­re slæg­ten fra ’ Lo­ri­en’ vi­de­re. De før­ste tre, num­mer 1, 2 og 3 er al­le­re­de ble­vet brutalt myr­det, og Jo­hn er num­mer fi re. Han har kortva­rigt slå­et sig ned i en lil­le fl æk­ke i Ohio. Her gør han sig uhel­digt be­mær­ket på sin nye high- school, da han har me­get svært ved at

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.