HVOR ER STABI

BT - - SPORTEN -

LANDS­HOLD mer et ab­so­lut bund­ni­veau i næ­ste kamp. «

» Det stør­ste pro­blem er, at det den ene dag er den ene og den an­den dag den an­den, der fal­der i ni­veau. Der­for har vi haft svært ved at fin­de en kon­stel­la­tion, hvor vi al­le sam­men har et højt ni­veau. Det gør selv­føl­ge­lig, at det er svæ­re­re at præ­ste­re. Vi skal jo leve af, at vi skal gø­re hin­an­den bed­re. Vi har ik­ke de sam­me in­di­vi­du­a­li­ster som for ek­sem­pel Frankrig, « si­ger land­stræ­ne­ren.

Han un­der­stre­ger, at han usta­bi­li­te­ten til trods er op­ti­mist, men und­la­der sam­ti­dig ik­ke at ud­tryk­ke sin fru­stra­tion over, at han for­ud for de alt­af­gø­ren­de play­of­f­kam­pe i mid­ten af novem­ber kun har en en­kelt træ­ning til at fin­de den ret­te op­stil­ling

» Den stør­ste ud­for­dring er at fin­de den midt­ba­ne­kon­stel­la­tion, som brin­ger sta­bi­li­te­ten tilbage. Det er li­ge nu svært, men vi har en må­ned til at føl­ge spil­ler­ne, og vi må så tro på, at når vi først kom­mer sam­men, kan vi fin­de hin­an­den. Jeg er så­dan en træ­ner­ty­pe, der har brug for træ­nin­ger. Vi har brug for at få kom­mu­ni­ke­ret det sid­ste ud. Det får vi ik­ke. Vi må sat­se på, at vi har hol­det ud fra den ene træ­ning, vi har, « si­ger Mor­ten Ol­sen. Syste­mæn­dring En løs­ning, som fle­re eks­per­ter og kom­men­ta­to­rer har ef­ter­lyst, kun­ne væ­re, at æn­dre sy­stem og må­ske spil­le me­re sim­pelt. Uag­tet, hvem den kom­men­de playoff- mod­stan­der måt­te bli­ve, skal in­gen dog for­ven­te, at det kom­mer til at ske. Æn­drin­ger­ne må fo­re­gå, in­den for de ram­mer, lands­hol­det al­tid har ope­re­ret med un­der Mor­ten Ol­sen.

» Vi kan ik­ke li­ge plud­se­lig si­ge, at vi vil spil­le en helt an­den slags fod­bold, når vi kun har en træ­ning. Det er ret umu­ligt. Man kan må­ske bru­ge nog­le an­dre spil­le­re og der­i­gen­nem få nog­le an­dre fær­dig­he­der, men man kan ik­ke ba­re la­ve det he­le om. Det er der hel­ler in­gen grund til. At der er no­gen, der sy­nes det, hvis vi ik­ke kva­li­fi­ce­rer os, for­står jeg godt. Så vil de ha­ve un­ge spil­le­re på hol­det, la­ve om på spil­lesti­len osv. Men hvis vi gør det nu, går vi jo i pa­nik, og det er en dår­lig idé, « si­ger han.

Hvem Dan­mark skal mø­de i de af­gø­ren­de play­of­f­kam­pe, af­gø­res på søn­dag.

TIRS­DAG 13. OK­TO­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.