’’

BT - - SPORTEN - Mor­ten Ol­sen

Dan­mark har ik­ke vun­det i fi­re kam­pe, det skor­ter på mål, og kni­ven er for stru­ben in­den de af­gø­ren­de play­of­f­kam­pe om kva­li­fi­ka­tion til EM. Der er med an­dre ord nok at ta­ge fat på for Mor­ten Ol­sen, hvis den næ­ste må­ned ik­ke skal bli­ve hans sid­ste som land­stræ­ner.

Han er bå­de ær­ger­lig og fru­stre­ret, lod han for­stå, da han i går eva­lu­e­re­de på den kik­se­de di­rek­te kva­li­fi­ka­tion. Men i det mind­ste har han lo­ka­li­se­ret ho­ved­år­sa­gen til den store spil­le­mæs­si­ge kri­se, som det dan­ske lands­hold li­ge nu be­fin­der sig i.

» Vi har haft pro­ble­mer med at fin­de vo­res ide­el­le op­stil­ling på midt­ba­nen. Det er bå­de fru­stre­ren­de og be­kym­ren­de, at vi ik­ke in­di­vi­du­elt - og der­med som hold - kan fin­de den for­ma­tion, der pas­ser på da­gen. Det in­drøm­mer jeg. Det er mig, der har an­sva­ret for det, « si­ger han. Den stør­ste ud­for­dring er at fin­de den midt­ba­ne­kon­stel­la­tion, som brin­ger sta­bi­li­te­ten tilbage. Det er li­ge nu svært

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.