Mas­ser af spørgs­mål

BT - - SPORTEN -

PÅ IN­TET TIDS­PUNKT, si­den reg­len om tre po­int for en sejr blev ind­ført i 1992, er et dansk lands­hold gå­et igen­nem en kva­li­fi ka­tions­tur­ne­ring med et la­ve­re po­int­gen­nem­snit end den­ne gang. Den­gang var Dan­mark i øv­rigt og­så i grup­pe med Albanien, som vi be­sej­re­de med 4- 0 og 1- 0, hvil­ket på sam­me tid er et kuriosum og et bil­le­de på, at dansk og al­bansk lands­holds­fod­bold har fl yt­tet sig tæt­te­re på - og i dis­se da­ge end­da for­bi - hin­an­den. Det skal na­tur­lig­vis gø­re ondt på selv­for­stå­el­sen.

I går eva­lu­e­re­de Mor­ten Ol­sen kva­li­fi ka­tio­nen og tog an­sva­ret for den dår­li­ge po­int­høst på si­ne skul­dre, og det er da og­så kun ham og hans træ­ner­team, der kan lø­se de tak­ti­ske op­ga­ver, der lig­ger i playoff - kam­pe­ne til novem­ber.

Han skal fi nde ud af, hvor­dan han kan bru­ge en af de hø­je­ste bold­be­sid­del­ses­pro­cen­ter i he­le kva­li­fi ka­tions­tur­ne­rin­gen til an­det end at hol­de mod­stan­de­ren på af­stand af eget straff es­parks­felt. I for­hold til bold­be­sid­del­ses­pro­cent og afl eve­rings­præ­ci­sion lig­ger Dan­mark hø­jest i sta­ti­stik­ker­ne, men i for­hold til af­slut­nin­ger og mål lig­ger vi i den ne­der­ste fj er­de­del. Bli­ver det for om­stæn­de­ligt, har vi spurgt i åre­vis, og for ti­den er sva­ret ja.

Mor­ten Ol­sen har nog­le in­ter­es­san­te spil­le­re til sin rå­dig­hed, men har i alt for få til­fæl­de få­et dem til at fun­ge­re. Selv næv­ner han midt­ba­nen, hvor formstær­ke spil­le­re på skift har skuff et, når de har få­et chan­cen, og hver­ken Da­ni­el Wass, Chri­sti­an Erik­sen el­ler Mi­cha­el Kro­hn- De­hli har le­vet op til de­res form på klubhol­de­ne, mens først Wil­li­am Kvist og si­den Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg har væ­ret ramt af mang­len­de spil­le­tid. Mor­ten Ol­sen må ri­ve sig selv i hå­ret, når han for­sø­ger sig med spil­le­re, der vi­ser sig at fal­de igen­nem, men han må og­så spør­ge sig selv, om han bru­ger dem bedst mu­ligt.

Skal Wil­li­am Kvist vir­ke­lig væ­re den spil­ler, der har bol­den al­ler­mest, når vi ger­ne vil spil­le i små rum og do­mi­ne­re spil­let? Helst ik­ke vel. Er Chri­sti­an Erik­sen bedst på et hold, der som det dan­ske spil­ler tå­l­mo­digt po­s­si­tions­spil, el­ler på et hold med dyb­de­lø­be­re, der ska­ber plads og linjer for­an ham? Skal Ni­ck­las Bendt­ner væ­re ene mand på top­pen, når han er så langt fra kamp­for­men? Jeg in­drøm­mer, at der ik­ke er man­ge ’ tar­get­men’ i dansk fod­bold, men skul­le man prø­ve at drop­pe den rolle el­ler te­ste Dun­can el­ler Emil Berg­gre­en i ste­det? Må­ske i en kamp som den mod Frankrig, der trods alt net­op var en test­kamp. Og hvor blev de un­ge af? Hvor blev frisk­he­den og ener­gi­en af? Det er skuff en­de, at he­le den ta­lent­mas­se, der var på vej, blev glemt og gemt. Dem, der hu­sker VM 2010, kan må­ske se pa­ral­lel­ler­ne. Det er ik­ke et kønt syn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.