Af­vi­ser kri­tik

BT - - SPORTEN -

RE­LA­TIVT

Det tog kun Frankrig fem mi­nut­ter at kom­me for­an med 2- 0 i ven­skabs­kam­pen mod Dan­mark. Kam­pen end­te 1- 2, og Dan­mark red­de­de så­le­des lidt af æren i Par­ken. Eft er kam­pen var Frank­rigs land­stræ­ner, Di­di­er Des­champs, ude at kri­ti­se­re det dan­ske lands­hold for at væ­re dår­li­ge­re end Albanien.

» Albanien har gi­vet os stør­re pro­ble­mer, end Dan­mark har gjort. Så må­lt på det, er det de to rig­ti­ge hold, der er gå­et vi­de­re fra den­ne pul­je til EM, « sag­de Di­di­er Des­champs.

Mor­ten Ol­sen har godt set kri­tik­ken fra den fran­ske land­stræ­ner, og i går sva­re­de han igen på kri­tik­ken:

» Jeg har set, at den fran­ske træ­ner si­ger, at al­ba­ner­ne er bed­re end dan­sker­ne. Det kan dis­ku­te­res, « si­ger han og ud­dy­ber: Hand­ler om at vin­de » Vi vil­le ik­ke gri­be kam­pen an, som al­ba­ner­ne gjor­de, for hvad kan vi bru­ge det til? Vi sid­der nu i den­ne si­tu­a­tion, hvor vi ik­ke ved, hvil­ke mod­stan­de­re vi skal mø­de i playoff . Der­for vil­le vi spil­le en an­der­le­des kamp og ik­ke gra­ve os ned og stå med en 6- 3- 1, som al­ba­ner­ne gjor­de mod fransk­mæn­de­ne. Vi vil­le bru­ge den fremad­ret­tet til at si­ge, jo, vi spil­le­de mod en god mod­stan­der, men det er for­ment­lig ik­ke en li­ge­så god mod­stan­der, som vi skal mø­de næ­ste gang. Det hand­ler om at vin­de fod­bold­kam­pe, selv­føl­ge­lig gør det det. Men det hand­ler og­så om at få af­prø­vet nog­le ting. «

Mor­ten Ol­sen er dog ik­ke til­freds med, at Albanien end­te for­an Dan­mark og der­med kva­li­fi ce­re­de sig di­rek­te til næ­ste som­mers EM.

» Vi skal helt sik­kert lan­de for­an Albanien. Det er vi skuff ede over, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.