Me­di­er be­ret­ter om mu­lig be­stik­kel­se i Al­ba­ni­ens sejr

BT - - SPORTEN -

IFØL­GE DEN AL­BAN­SKE

po­r­tal opozi­ta. com har fi re ar­men­ske spil­le­re mod­ta­get 500.000 eu­ro hver for at la­de hol­det ta­be til Albanien i det op­gør, der sik­re­de Albanien den di­rek­te ad­gangs­bil­let til EM og send­te Dan­mark ud i to playoff - kam­pe.

Fle­re me­di­er, her­un­der den ser­bi­ske net­a­vis Te­le­graaf. rs og den na­tio­na­le ser­bi­ske tv- og ra­di­o­ka­nal B92, har ci­te­ret hi­sto­ri­en. Opozi­ta. com an­gi­ver ik­ke spil­ler­nes nav­ne, men der skul­le væ­re ta­le om tre for­svars­spil­le­re og en må­l­mand, som an­gi­ve­ligt skul­le væ­re be­stuk­ket for i alt to mil­li­o­ner eu­ro ( 15 mil­li­o­ner kro­ner).

Albanien vandt sik­kert op­gø­ret med 3- 0 og sik­re­de sig der­med an­den­plad­sen i grup­pen. Al­ba­ner­ne skul­le bru­ge en sejr for at over­ha­le Dan­mark, der nu skal ud i to playoff - kam­pe i kraft af tred­je­plad­sen.

Men hvis an­kla­ger­ne om mu­lig mat­ch­fi xing bli­ver ta­get op af det eu­ro­pæ­i­ske fod­bold­for­bund, UEFA, kan Al­ba­ni­ens sejr over Ar­me­ni­en bli­ve er­klæ­ret ugyl­dig, og det kan fø­re til, at Dan­mark bli­ver til­delt an­den­plad­sen i grup­pen. BT har væ­ret i kon­takt med DBUs for­mand, Jes­per Møl­ler, der ik­ke har hørt om sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.