Tre­er- regn­ska­bet

BT - - SPORTEN -

BED­STE TRE­ER OG di­rek­te kva­li­fi­ce­ret til EM: Li­ge nu står der Un­garn på den EM- bil­let.

Føl­gen­de fi­re tre­e­re lig­ger til at bli­ve se­e­det ( ran­ge­ret ef­ter placering på UEFAs rang­li­ste): Ukrai­ne, Kro­a­tien, Bos­ni­en og Sve­ri­ge

Føl­gen­de fi­re tre­e­re lig­ger til at bli­ve use­e­det ( ran­ge­ret ef­ter placering på UEFAs rang­li­ste): Dan­mark, Ir­land, Tyr­ki­et og Slove­ni­en FOR AT DAN­MARK bli­ver se­e­det, skal et af de fi­re lan­de, der li­ge nu lig­ger til at bli­ve se­e­det, alt­så af­lø­ses på tred­je­plad­sen af et hold, der lig­ger un­der Dan­mark på UEFAs rang­li­ste. DET KAN SKE på én af de føl­gen­de må­der:

Kro­a­tien vin­der over Mal­ta, sam­ti­dig med at Nor­ge ik­ke vin­der over Ita­li­en, så Nor­ge dum­per ned på tred­je­plad­sen.

Is­ra­el vin­der el­ler spil­ler uaf­gjort mod Bel­gi­en, mens Bos­ni­en ta­ber til Cy­pern, så Is­ra­el over­ta­ger tred­je­plad­sen. DET FOR­UD­SÆT­TER DOG, at Hol­land ik­ke over­ta­ger tred­je­plad­sen fra Tyr­ki­et i Grup­pe A, for så ryk­ker Hol­land op som se­e­det, hvil­ket skub­ber Dan­mark ned blandt de use­e­de­de. SKER DET, SKAL to af oven­stå­en­de sce­na­ri­er gå i op­fyl­del­se, før Dan­mark bli­ver se­e­det. PLAYOFF- KAM­PE­NE SPIL­LES 12., 13. og 14. novem­ber med re­tur­kam­pe 15., 16. og 17. novem­ber. Der træk­kes lod til kam­pe­ne søn­dag 18. ok­to­ber

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.