Bo­bek fra

BT - - SPORTEN - BLÅ BOG

RO­BERT LEWAN­DOWSKI FØDT:

KLUB­BER:

LANDS­HOLD:

TIT­LER:

TOP­SCO­RER

PO­RTRÆT Selv­føl­ge­lig var det Lewan­dowski, der score­de må­let. Med al sin sty rke kræn­ge­de han krop­pen om­kring sin di­rek­te mod­stan­der og pan­de­de et ind­læg i kas­sen med en kraft , som var det et vristspark. Selv­føl­ge­lig for­di han in­den kam­pen hav­de sco­ret 12 af sit lands­holds 31 mål i EMkva­li­fi ka­tio­nen, og for­di han li­ge nu be­fi nder sig i en strøm af mål, der sjæl­dent er set ma­ge. Med sit 13. mål, ho­ved­stø­det, der søn­dag send­te Po­len på 2- 1 og di­rek­te til EM, spil­le­de Lewan­dowski sig for­bi Klaas- Jan Hun­telaar og Da­vor Suker og op på si­den af Nor­dir­lands David He­a­ly som den mest scoren­de spil­ler no­gen­sin­de i en EMkva­li­fi ka­tions­tur­ne­ring. Selv­føl­ge­lig gjor­de han det oven på tre ugers mål- amok, der for al­vor tog sit af­sæt 22. sep­tem­ber i Mün­chen, da han på blot ni mi­nut­ter egen­hæn­digt vend­te 0- 1 til 5- 1 mod Wol­fsburg.

Det­te er hi­sto­ri­en om Ro­bert Lewan­dowski. Ti­dens mest scoren­de an­gri­ber, der be­gynd­te kar­ri­e­ren på en kar­toff el­mark, og al­drig fi k sit gen­nem­brud i drøm­me­klub­ben.

Da lil­le Ro­bert var ot­te år gam­mel, be­gynd­te han til fod­bold i den lil­le klub Varsovia. Men han drøm­te om no­get stør­re. Han vil­le spil­le for Le­gia Warszawa.

Sport var ik­ke no­get nyt for den pol­ske dreng. Fa­ren var tid­li­ge­re ju­do­me­ster og fod­bold­spil­ler, mens hans mor var tid­li­ge­re eli­te­vol­ley­spil­ler, så­dan som hans sø­ster og­så skul­le bli­ve det og en­de med at kom­me på det pol­ske U21- lands­hold i vol­ley­ball. Ro­bert ka­ste­de sig over fod­bol­den, men så ik­ke ud til at væ­re ble­vet be­ga­vet med for­æl­dre­nes fy­si­ske styr­ke. Tvær­ti­mod hav­de han som knægt en tynd og spin­kel krop og fi k der­for kal­de­nav­net ’ Bo­bek’, der be­ty­der lil­le Ro­bert. Nav­net hæn­ger eft er si­gen­de sta­dig ved hjem­me hos hans gam­le fod­bol­drød­der.

Be­gyn­del­sen på fod­bold­kar­ri­e­ren kom til at fo­re­gå langt fra de fl ot­te grøn­ne ba­ner, der i dag har gjort ham til et af klo­dens var­me­ste nav­ne. Varsovi­as ba­ner blev sam­men­lig­net med en kar­toff el­mark på grund af det mang­len­de græs, og det hjalp ik­ke me­get, at man for­søg­te at jæv­ne ba­ner­ne ved at mon­te­re en ko­fan­ger på en bil, så den dan­ne­de en form for ri­ve­ma­ski­ne, der skul­le fj er­ne de stør­ste sten.

Selv­om fa­mi­li­en bo­e­de 40 ki­lo­me­ter fra ho­ved­sta­den, støt­te­de for­æl­dre­ne lil­le Ro­berts drøm, da han som 11- årig en­de­lig fi k chan­cen for at spil­le i en stør­re klub, og kør­te ham de to ti­mer, det tog at kø­re frem og tilbage til træ­ning i Warszawa. End­nu ik­ke i Le­gia dog, men i den me­get min­dre ho­ved­stads­klub Del­ta. Se­ni­or- kon­trakt og sorg Som Lewan­dowski blev æl­dre, be­gynd­te krop­pen at vok­se med ham. Som 16- årig skrev han sin før­ste se­ni­or- kon­trakt med Del­ta Warszawa, der gav 2.000 kro­ner om må­ne­den. En pe­ri­o­de, der skul­le væ­re fyldt med glæ­de, blev i ste­det fyldt med sorg, da fa­ren dø­de af kræft , og den un­ge te­e­na­ger skul­le for­sør­ge fa­mi­li­en, der el­lers vil­le bli­ve sat på ga­den.

Det be­tød, at Lewan­dowski blev vok­sen fra den ene dag til den an­den, og nu vok­se­de og­så tek­nik­ken med. Han blev kun ni må­ne­der i Del­ta, da fa­vo­rit­klub­ben Le­gia til­bød ham en kon­trakt, men det, der skul­le væ­re en ny be­gyn­del­se, end­te med en tid­lig lang­tids­ska­de og få scor­in­ger. Le­gia valg­te ik­ke at for­læn­ge kon­trak­ten, hvil­ket be­tød, at Lewan­dowski ryk­ke­de ned til 3. di­vi­sions­klub­ben Zni­cz Pruszkow.

I de un­ge år var han sta­dig me­get pla­get af si­ne ska­der, men eft er et halvt år med hård træ­ning var han end­nu en­gang i den form, han hav­de vist som stor knægt, og i de tre år, Lewan­dowski spil­le­de for Zni­cz Pruszkow, be­gynd­te fl ere klub­ber at vi­se in­ter­es­se. Le­gia vil­le dog ik­ke ha­ve Lewan­dowski tilbage - det skul­le de kom­me til at for­try­de.

For det pol­ske fod­bold­ta­lent ryk­ke­de til ri­va­len Lech Poz­nan, hvil­ket Le­gi­as fans i dag sta­dig forag­ter klub­ben for. Den 20- åri­ge an­gri­ber slog al­le­re­de igen­nem, da han fi k de­but i en Eu­ro­pa League- kva­li­fi ka­tions­kamp mod Kha­zar Len­ko­r­an, hvor han score­de. Og Lewan­dowski blev hur­tigt sæ­so­nens ko­met og de­bu­te­re­de i 2008 på det pol­ske U21lands­hold, in­den han se­ne­re sam­me år eft er tre ung­domsland­skam­pe fi k de­but på A- lands­hol­det.

Eft er 58 kam­pe og 32 mål i Lech Poz­nan skift ede han i som­me­ren 2010 til Borus­sia Dort­mund, hvor­eft er re­sten er ren hi­sto­rie. Fi­re sæ­so­ner, 74 mål, et op­sigtsvæk­ken­de skift e til ri­va­len Bay­ern Mün­chen, og nu top­sco­rer i EM- kva­li­fi ka­tio­nen for Po­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.