’’

BT - - SPORTEN -

Det var helt vildt. Alt føl­tes mu­ligt, når jeg stod med løn­sed­len i hån­den. Vo­res hus­le­je var plud­se­lig det re­ne in­gen­ting, og reg­nin­ger­ne til vo­res bi­ler for­svandt ba­re i de store tal med al­le nul­ler­ne. Jeg tror, jeg blev af­hæn­gig af det sus mig i ef­ter­å­ret 2010. Pen­ge­ne. Min løn.

Jeg glem­mer al­drig de løn­sed­ler, jeg fik i den pe­ri­o­de. Min løn lå sta­dig på næ­sten 100.000 kro­ner om må­ne­den, det æn­dre­de sig al­drig. Jeg fik jo ik­ke en kro­ne i bonus for at rej­se med som tred­je­mand, for­be­re­de mig, sæt­te mig op, væ­re klar og så sæt­te mig op på tri­bu­nen. Men nu fik jeg plud­se­lig plad­sen som ud­skif­ter i en ræk­ke kam­pe, og det ud-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.