Øg­ne­ne

BT - - SPORTEN -

lø­ste hver gang en bonus på mel­lem 22.500 og 30.000 kro­ner, af­hæn­gig af om vi vandt, som jeg kun­ne hæ­ve ba­re for at sid­de der og glo.

Pen­ge­ne var jo li­ge­gyl­di­ge, når jeg sad på bæn­ken, og kam­pen var i gang. Dér drøm­te jeg ba­re om at kom­me på ba­nen, hvil­ket til­med vil­le ha­ve ud­løst det dob­bel­te i bonus. Men ef­ter slut­fløjtet var det en trøst, at jeg hav­de tjent 30.000 kro­ner på 90 mi­nut­ter, og når jeg fik mi­ne løn­sed­ler, og jeg så al­le be­lø­be­ne, gik en hvir­vel­vind igen­nem mig. Wow! Jeg for­dob­le­de min løn på grund af de bonus­ser og tjen­te mel­lem 150.000 og 200.000 kro­ner for­tæl­ler han om, hvor­dan drøm­men om de­but på den store sce­ne plud­se­lig føl­tes tæt på, hvor­dan det fik hans løn til at vok­se, og hvor­dan det på­vir­ke­de ham.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.