Fod­bol­dens nye an­sigt kra­ke­le­rer

BT - - SPORTEN -

Han skul­le ha­ve væ­ret fod­bol­dens nye an­sigt. Den lo­gi­ske præ­si­dent, når det en­gang kom så vidt. Eu­ro­pæ­er med blåt fod­bold­blod i årer­ne og en fæ­no­me­nal kar­ri­e­re. Hvis der no­gen­sin­de har væ­ret en spil­ler, som ube­svæ­ret kun­ne stille fod­bold­støv­ler­ne på hyl­den og ifø­re sig et stramt­sid­den­de jak­ke­sæt og blank­pud­se­de sko på magt­kor­ri­do­rer­nes bo­ne­de gul­ve, var det Mi­chel Plat­i­ni.

Så­dan så det ud. Selv da fod­bol­dens ver­dens­for­bund blev ramt af kor­rup­tions­ankla­ger, af ar­re­sta­tio­ner, af FBI- ransag­nin­ger og til sidst et rødt kort til den ny­ligt gen­valg­te præ­si­dent Sepp Blat­ter. Kind­dans Alt det snavs så Mi­chel Plat­i­ni ud til at væ­re hæ­vet over. Lidt på sam­me må­de som han i 1980er­ne kun­ne rul­le sig ud på en fod­bold­ba­ne, hvad en­ten det var for Frankrig el­ler i en kind­dans hos Den Gam­le Dame i Ju­ven­tus. Med ele­gan­ce, vi­sio­ner og ev­ner til at væ­re le­de­stjer­ne i et kol­lek­tiv af in­di­vi­du­a­li­ster.

De kva­li­fi­ka­tio­ner kan man kom­me langt med. Og når man tre gan­ge er kå­ret som ver­dens bed­ste fod­bold­spil­ler, ska­der det hel­ler ik­ke sa­gen. Tænk på Mi­cha­el Laud­rup i in­ter­na­tio­nalt bred­for­mat og vi er ved at væ­re der. Mi­chel Plat­i­ni kun­ne ha­ve væ­ret en drøm af en fod­bold­boss, hvis ik­ke der li­ge var det med pen­ge­ne.

Da den schweizi­ske che­fankla­ger Mi­cha­el Lau­ber be­gynd­te sin fin­børst­ning af FIFAs regn­ska­ber, duk­ke­de der et hul op på godt og vel 13 mio. kr.

Det vi­ste sig at væ­re pen­ge, Mi­chel Plat­i­ni hav­de mod­ta­get. Lidt udenom det he­le. Un­der bor­det. Som del af en så­kaldt ’ mundt­lig af­ta­le’ mel­lem ham selv og den skan­da­le­ram­te og eks­klu­de­re­de FIFA- præ­si­dent, Sepp Blat­ter.

Iføl­ge den schweizi­ske un­der­sø­gel­se modt­og Plat­i­ni de to mil­li­o­ner schweizer­franc i fe­bru­ar 2011. Gan­ske kort tid før han skrin­lag­de si­ne pla­ner om at stille op som mod­kan­di­dat ved FIFAs præ­si­dentvalg og der­med gav Blat­ter lidt af en frilø­ber på sin vej mod en ny re­ge­rings­tid. Så­gar med Plat­i­nis hel­hjer­te­de støt­te.

Mi­chel Plat­i­ni har ik­ke næg­tet at ha­ve få­et pen­ge­ne. Spørgs­må­let er i hø­je­re grad, hvor­dan og hvor­for.

Den pæ­ne del af for­kla­rin­gen er, at den 60- åri­ge fransk­mand var en slags rå­d­gi­ver for Sepp Blat­ter fra 1998 til 2002. Den me­re øm­findt­li­ge del af for­kla­rin­gen er, at Plat­i­ni først så sent som i 2011 modt­og be­lø­bet.

Den slags kræ­ver en så­kaldt god be­grun­del­se. Ik­ke for­di det nød­ven­dig­vis er kri­mi­nelt, men for­di det er uet­isk, ui­gen­nem­sig­tigt, og for­di det la­der en mo­tiv­tolk­ning lig­ge til et­hvert halv­gyl­dent høj­re­ben.

Var det re­elt be­ta­ling for at træk­ke kan­di­da­tu­ret fra det fo­re­stå­en­de FIFA- præ­si­dentvalg og for at ve­je ind med bå­de navn og renom­mé til støt­te for Blat­ters magt­fuld­kom­ne re­gi­me.

» Det fak­tum, at pen­ge­ne faldt et par må­ne­der før FIFAs præ­si­dentvalg, er ir­re­le­vant, ef­ter­som jeg ik­ke hav­de pla­ner om at stille op, « sag­de Plat­i­ni i we­e­ken­den til nyheds­bu­reau­et AFP. Rysten­de sva­ge Skal man tro Plat­i­ni, skyl­des den for­sin­ke­de be­ta­ling af kon­su­lent­ho­nora­ret det fak­tum, at FIFA i slut­nin­gen af 1990er­ne led un­der en an­strengt øko­no­mi, og at pen­ge­ne der­for først faldt ni år ef­ter af­ta­len kom i stand.

» Blat­ter in­for­me­re­de mig om, at jeg ik­ke umid­del­bart kun­ne få al­le pen­ge­ne for mit ar­bej­de på grund af FIFAs fi­nan­si­el­le si­tu­a­tion, « ly­der for­kla­rin­gen fra den fran­ske fod­bold­le­gen­de, der har kaldt un­der­sø­gel­sen og dens bev i s mat e - ri­a­le for ’ rysten­de sva­ge’.

Sepp Blat­ter, der i for­vej­en er sus­pen­de­ret i 90 da­ge og re­elt er hårdt ramt af FIFAs skan­da­lø­se for­hold, har via sin ad­vo­kat la­det vi­de, at ’ der ik­ke er ta­le om em­beds­mis­brug, ulov­lig­he­der el­ler lig­nen­de’.

Hvor sa­gen en­der, tør de fær­re­ste spå om. Men i en fod­bold­ver­den, som al­tid har væ­ret stærkt for­ank­ret i Eu­ro­pa, kan det be­ty­de nye magtstruk­tu­rer med et helt an­det snit. En ny ver­den­sor­den, hvor det sta­dig er pen­ge­ne, der ta­ler højt og magt­fuldt. Uden nød­ven­dig­vis at vi­ske tav­len ren.

Gan­ske vist lyk­ke­des det Sepp Blat­ter med over­ra­sken­de stor ma­jo­ri­tet at bli­ve gen­valgt ved kon­gres­sen i maj. Men den mid­ler­ti­digt ind­sat­te Blat­ter- af­lø­ser, ca­mero­u­ne­ren Is­sa Hay­a­tou, kan sam­men med olie- shei­ker­ne Sal­man fra Ba­hrain og Ah­mad fra Kuwait vi­se sig at bli­ve de nye mænd i fod­bol­dens top og så vil Eu­ro­pas stem­me plud­se­lig væ­re et an­der­le­des ube­ty­de­ligt pip i det store kor.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.