FIFA- skan­da­len på to mi­nut­ter

BT - - SPORTEN -

FIFA- SKAN­DA­LEN EKS­PLO­DE­RER 26. maj, da det ame­ri­kan­ske for­bund­spo­li­ti, FBI, ar­re­ste­rer ni nu­væ­ren­de el­ler tid­li­ge­re of­fi­ci­als og fem med­lem­mer af ek­se­ku­tiv­ko­mitéen.

FBI har med hjælp fra en så­kaldt whi­st­le­blower, ame­ri­ka­ne­ren Chuck Bla­zer, få­et op­lys­ning om store pen­ge­strøm­me. Når FBI er in­de i sa­gen, skyl­des det for­mod­nin­gen om, at ame­ri­kan­ske ban­ker er ble­vet brugt.

Ankla­gen ly­der på hvid­vask af pen­ge, be­stik­kel­se og kor­rup­tion for et sam­let be­løb på 150 mio. kr. Bestik­kel­ses­pen­ge­ne er an­gi­ve­ligt ble­vet brugt til at sik­re, at fod­bold­t­ur­ne­rin­ger og tv- ret­tig­he­der er endt på be­stem­te hæn­der. Det me­nes at kun­ne væ­re en del af grun­den til, at man har valgt at hen­læg­ge stærkt kri­ti­se­re­de slut­run­der i Rusland i 2018 og Qa­tar i 2022.

Ankla­ge­skrif­tet mod de frem­træ­den­de FIFA- de­le­ge­re­de om­fat­ter be­skyld­nin­ger i en pe­ri­o­de på 24 år fra 1991 til 2015.

An­kla­ger­ne be­rø­rer blandt an­det og­så til­de­lin­gen af VM i 1998 og 2010 til hen­holds­vis Frankrig og Sydafrika. Sidst­nævn­te har af­vist og kræ­ver be­vi­ser for an­kla­ger­ne.

Sepp Blat­ter selv har af­vist at ken­de til for­hol­de­ne, der har fun­det sted i en pe­ri­o­de fra 1991- 2015. Blat­ter er ik­ke for­melt an­kla­get for no­get, men er fo­re­lø­big ble­vet sus­pen­de­ret i 90 da­ge ef­ter at væ­re ble­vet valgt for yder­li­ge­re fi­re år ved det se­ne­ste præ­si­dentvalg i Zürich.

Og­så FIFAs bel­gi­ske ge­ne­ral­se­kre­tær Jerô­me Valcke har for ny­lig måt­tet træk­ke sig ef­ter be­skyld­ning om at ha­ve solgt bil­let­ter un­der bor­det til en VM- slut­run­de og selv ha­ve få­et del i fortje­ne­ste.

Mi­chel Plat­i­ni er kom­met i sø­ge­ly­set, for­di han an­gi­ve­ligt har mod­ta­get et ho­norar på 13 mio. kr. uden an­den form for fak­tu­re­ring end en mundt­lig af­ta­le med Sepp Blat­ter selv. Hidtil er det el­lers lyk­ke­des Plat­i­ni at hol­de sig uden for den vær­ste del af FIFA- skan­da­len, selv om hans næ­re for­bin­del­ser til fod­bol­dens nå­le­stri­be­de mag­te­li­te har væ­ret vel­do­ku­men­te­ret.

Den 60- åri­ge fransk­mands vej til den ab­so­lut­te fod­boldt­op har el­lers lig­net en eks­pe­di­tions­sag. Som præ­si­dent for UEFA, det eu­ro­pæ­i­ske fod­bold­for­bund, har Mi­chel Plat­i­ni luf­tet mar­kan­te syns­punk­ter og iværk­sat Fi­nan­ci­al Fair Play- ini­ti­a­ti­vet for at kom­me over­for­brug og spil­le­rind­køb med høj­rø­de tal på bund­li­ni­en til livs.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.