Re pen­ge Ga­de vil væl­te Dan­mark af tro­nen

BT - - SPORTEN -

TIRS­DAG 13. OK­TO­BER 2015

MEDALJETRUSSEL Pe­ter Ga­de har nu væ­ret land­stræ­ner for Frankrig i små fem må­ne­der, og hans mis­sion er klok­ke­klar: Frankrig skal på sigt stø­de Dan­mark af tro­nen som Eu­ro­pas bed­ste bad­min­ton­na­tion. Li­vet som fransk land­stræ­ner be­ty­der, at Pe­ter Ga­de de­ler sin tid li­ge­ligt mel­lem København og Pa­ris. Men det ta­ger man med, når job­bet i Frankrig er en ’ liv­s­ud­for­dring’ og en ’ stor op­le­vel­se’. Han har blandt an­det sagt ja til job­bet, for­di det gi­ver ham mu­lig­he­den for at præ­ge frem­ti­den for fransk badminton på lang sigt.

» Badminton er en po­pu­lær sport i Frankrig, og rig­tig man­ge spil­ler det i sko­len, så der er stor op­bak­ning til sporten – og­så øko­no­misk. Det, de mang­ler, er at op­byg­ge en kul­tur, som er lig den dan­ske badminton- kul­tur med hen­syn til træ­ning og klubkam­pe. Det er blandt an­det der­for, jeg er ble­vet an­sat, og jeg ser frem til ud­for­drin­gen, « si­ger Pe­ter Ga­de, der og­så har sat et mål om, at Frankrig på sigt skal væ­re blandt de fem bed­ste bad­min­ton­na­tio­ner i ver­den.

Skal vi dan­ske­re fryg­te, at vo­res placering som Eu­ro­pas bed­ste badminton- na­tion tru­es af Frankrig?

» Det er jo mit job. Al­le ken­der mi­ne var­me fø­lel­ser for Dan­mark, men nu er mit job at få et nyt land på badminton- ver­dens­kor­tet, og det kom­mer til at ta­ge no­get tid. Kan jeg gø­re det in­den for de næ­ste to til fem år, vil jeg væ­re me­get glad, « si­ger Pe­ter Ga­de.

» Der er nog­le go­de ta­len­ter i Frankrig, men sam­ti­dig kan man hur­tigt se, at de slet ik­ke har den sam­me na­tur­li­ge tra­di­tion for badminton, som Dan­mark har haft i man­ge år. Det er den store for­skel, og det ta­ger tid at op­byg­ge den slags vin­der­kul­tur, « er­ken­der den fran­ske land­stræ­ner.

DANSK BADMINTON DANSK BADMINTON FOR­BUND ( DBF) er ran­ge­ret som ’ ver­dens­klas­se­for­bund’ af Team Dan­mark og modt­og i 2014 7,8 mio. kr. DBF OP­NÅ­E­DE VED VM i år sølv ( Ka­mil­la Ryt­ter Juhl og Chri­stin­na Pe­der­sen, da­medoub­le) og bron­ze ( Jan Ø. Jør­gen­sen, her­re­sing­le) MÅL­SÆT­NING VED OL I 2016: Mindst to me­dal­jer Med­lem­s­ud­vik­ling: 2001: 2014:

128.000 95.000

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.